przezinternetLeasing (lub lizing,lising) polega na oddaniu przez podmiot finansujący w odpłatne użytkowanie środków trwałych leasingobiorcy na warunkach określonych w umowie leasingowej.

W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 709(1)–709(18). Artykuł początkowy mówi że:„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” Zgodnie z art. 709 (2) Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Leasing (lub lizing,lising)  bezpośredni jest to leasing gdzie finansujący jest jednocześnie dostawcą przedmiotu leasingu. Producenci samochodów posiadają własne firmy leasingowe i jest to leasing bezpośredni. Wynagrodzenie musi być co najmniej równe cenie nabycia przedmiotu (zazwyczaj dużo wyższe).