Ustawa o rachunkowo艣ci nie definiuje w bezpo艣redni spos贸b przychod贸w finansowych. Tre艣膰 tego poj臋cia jest po艣rednio wynikiem definicji operacji finansowych, pochodz膮cej z art. 42 ust. 3 ustawy. Do operacji finansowych zalicza si臋 przychody i koszty finansowe, natomiast wynik operacji finansowych, jest r贸偶nic膮 mi臋dzy przychodem a kosztem.

PRZYCH脫D - KOSZT = WYNIK OPERACJI

Przychodami finansowymi nazywa si臋 przychody zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 przedsi臋biorstwa, kt贸rej przedmiotem jest sprzeda偶 lub kupno rzeczowych artyku艂贸w aktyw贸w trwa艂ych, warto艣ci niematerialnych i prawnych, d艂ugoterminowych inwestycji, kr贸tkoterminowych aktyw贸w finansowych oraz przychody, kt贸re s膮 zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 firmy, kt贸rej przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie 藕r贸de艂, lub ich sp艂ata. Przychody finansowe s膮 uzupe艂nieniem bilansu, a tak偶e sk艂adnikiem sprawozdania finansowego w rachunku zysk贸w i strat.

 

 


Co to s膮 przychody finansowe?

Przychody finansowe s膮 ksi臋gowane w zespole 7 zak艂adowego planu kont na koncie: przychody finansowe.

 

Nale偶膮 do nich:

  • przychody ze sprzeda偶y papier贸w warto艣ciowych
  • przychody z dywidend
  • odsetki uzyskiwane przez firm臋 z tytu艂u:

- lokat bankowych

- udzielonych po偶yczek

- weksli obcych

- papier贸w d艂u偶nych (np. obligacji)

- przeterminowanych nale偶no艣ci

  • dodatnie r贸偶nice kursowe
  • przychody z tytu艂u aktualizacji wyceny aktyw贸w finansowych

 

Uk艂ad rachunku zysk贸w i strat, czyli jednej z podstawowych cz臋艣ci sprawozdania finansowego, wyodr臋bnia w艣r贸d przychod贸w finansowych:

  • przychody z operacji finansowych, z tytu艂u dywidend i udzia艂u w zyskach, dodatnich r贸偶nic kursowych, zbycia aktyw贸w finansowych
  • przychody z tytu艂u odsetek
  • przychody z pozosta艂ej dzia艂alno艣ci operacyjnej ( w tym tak偶e przychody ze zbycia 艣rodk贸w trwa艂ych ( budynki, lokale)
  • przychody nadzwyczajne, powstaj膮 w nieprzewidziany spos贸b , poza dzia艂alno艣ci膮 operacyjn膮 i s膮 dodatnim skutkiem finansowym
  • przychody z podstawowej dzia艂alno艣ci operacyjnej, kt贸re otrzymywane s膮 ze sprzeda偶y produkt贸w i towar贸w