Kodeks pracy nale偶y jednego z rodzaj贸w akt贸w prawnych, kt贸ry reguluje polskie prawo pracy. Akt ten w swoim czacie przechodzi艂 wiele modyfikacji i pod tym wzgl臋dem jest jednym z najcz臋艣ciej modyfikowanych kodeks贸w w Polsce. Kodeks pracy jest ustaw膮 z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Ustawa ta sk艂ada si臋 on z pi臋tnastu dzia艂贸w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodeks pracy - ustawa.

Dzia艂 pierwszy zawiera przepisy og贸lne, do kt贸rych zalicza si臋 w szczeg贸lno艣ci: podstawowe zasady prawa pracy, jak r贸wnie偶 zagadnienia odno艣nie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Dzia艂 drugi z kolei reguluje stosunek pracy, a mianowicie: zagadnienia dotycz膮ce umowy o prac臋 i jej zawarcie oraz rozwi膮zanie, a tak偶e zagadnienia dotycz膮ce uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwi膮zania umowy ze strony pracodawcy, rozwi膮zanie umowy bez wypowiedzenia, wyga艣ni臋cie umowy o prac臋. Dzia艂 trzeci obejmuje zagadnienia dotycz膮ce wynagrodzenia za prac臋 oraz inne 艣wiadczenia. Dzia艂 czwarty dotyczy obowi膮zk贸w pracodawcy i pracownika. Dzia艂 pi膮ty dotyczy odpowiedzialno艣ci materialnej pracownika. Dzia艂 sz贸sty okre艣la czas pracy, w szczeg贸lno艣ci s膮 to takie zagadnienia jak: okresy odpoczynku od pracy, systemy i rozk艂ad czasu pracy. Dzia艂 si贸dmy odnosi si臋 do urlop贸w pracowniczych. Dzia艂 贸smy odnosi si臋 do kwestii dotycz膮cych uprawnie艅 pracownik贸w zwi膮zanych z rodzicielstwem. Dzia艂 dziewi膮ty dotyczy zagadnie艅 zwi膮zanych z zatrudnianiem m艂odocianych, a w szczeg贸lno艣ci chodzi tutaj o takie kwestie jak: zawieranie i rozwi膮zywanie um贸w o prac臋 w celu przygotowania zawodowego, dokszta艂canie m艂odocianych, zatrudnianie m艂odocianych w innym celu ni偶 przygotowanie zawodowe, jak r贸wnie偶 szczeg贸lna ochrona zdrowia m艂odocianych oraz kwestia urlop贸w wypoczynkowych. Dzia艂 dziesi膮ty odnosi si臋 do bezpiecze艅stwa i higieny pracy, a mianowicie: podstawowe obowi膮zki pracodawcy, podstawowe obowi膮zki pracownika, obiekty budowlany i pomieszczenia pracownicze, czynniki oraz inne procesy pracy stwarzaj膮ce zagro偶enie dla zdrowia lub 偶ycia, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 艣rodki ochrony indywidualnej oraz s艂u偶ba bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Dzia艂 jedenasty dotyczy uk艂ad贸w zbiorowych pracy, w dziale tym poruszane s膮 takie zagadnienia prawne, jak: ponadzak艂adowy uk艂ad pracy, zak艂adowy uk艂ad zbiory pracy. Dzia艂 dwunasty dotyczy rozpatrywania spor贸w o roszczenia ze stosunk贸w pracy, a mianowicie: post臋powanie pojednawcze, jak r贸wnie偶 s膮dy pracy. Dzia艂 trzynasty odnosi si臋 do odpowiedzialno艣ci za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Dzia艂 czternasty dotyczy przedawnienia roszcze艅. Z kolei w dziale pi臋tnastym umieszczone zosta艂y przypisy ko艅cowe.