PKB, czyli produkt krajowy brutto jest uznawany za jeden z podstawowych i wa偶niejszych wska藕nik贸w, kt贸ry ma za zadanie opisywa膰 efekt pracy spo艂ecze艅stwa w danym kraju. 

PKB opisuje ca艂kowit膮 warto艣膰 us艂ug oraz d贸br, kt贸re zosta艂y wyprodukowane na terenie kraju w okre艣lonej jednostce czasu (zazwyczaj miarodajnym okresem jest 1 rok). Za pomoc膮 aktualnej warto艣ci PKB, mo偶na okre艣li膰 wzrost lub te偶 spadek gospodarczy. PKB to miara wielko艣ci gospodarki kraju. Wzrost warto艣ci wska藕nika, jakim jest PKB oznacza zazwyczaj polepszenie stanu gospodarki kraju, co ma odzwierciedlenie np. w eksporcie czy te偶 w zwi臋kszeniu ilo艣ci inwestycji zagranicznych. 

 

 

 

 

 


Co wp艂ywa na zwi臋kszenie PKB?

Czynnikiem, kt贸ry wp艂ywa istotnie na warto艣膰 PKB danego kraju jest post臋p techniczny, pozwalaj膮cy zazwyczaj na zwi臋kszenie zdolno艣ci wytw贸rczych gospodarki kraju. Post臋p odzwierciedla si臋 w takich aspektach jak jako艣膰 wytwarzanych produkt贸w i us艂ug finalnych w kraju, strukturze zatrudnienia (ilo艣膰 bezrobotnych i zatrudnionych) oraz w kwalifikacjach, kt贸re prezentuje zatrudniana si艂a robocza. 

 


PKB realny i nominalny

PKB nominalny - stanowi 艂膮czn膮 warto艣膰 d贸br oraz us艂ug, wytworzonych w kraju, kt贸r膮 szacuje si臋 w oparciu o aktualn膮 warto艣膰 pieni膮dza na rynku. Zmiany cen, zwi膮zane ze zjawiskami takimi jak inflacja i deflacja, maj膮 wp艂yw na warto艣膰 PKB nominalnego.

PKB realny - liczony jest w oparciu o sta艂e ceny, obowi膮zuj膮ce na rynku bie偶膮cym z roku bazowego, zmiany cen zwi膮zane z inflacj膮 i deflacj膮, nie maj膮 wp艂ywu na warto艣膰 PKB realnego. PKB realny jest uznawany za w艂a艣ciwy miernik wzrostu gospodarczego, poniewa偶 jego zmiany zwi膮zane s膮 tylko i wy艂膮cznie ze zmianami rozmiaru fizycznego produkcji w danym kraju,

Por贸wnanie PKB poszczeg贸lnych kraj贸w, dokonuje si臋 przeliczaj膮c wed艂ug aktualnie obowi膮zuj膮cego kursu wymiany walut, najcz臋艣ciej przeliczaj膮c na dolary ameryka艅skie.

 


PKB per capita

PKB nie jest jednak miernikiem idealnym. Stanowi wyznacznik wielko艣ci gospodarki, natomiast nie jest zadowalaj膮c膮 miar膮 zamo偶no艣ci spo艂ecze艅stwa w kraju, gdy偶 nie uwzgl臋dnia liczby ludno艣ci. Dlatego te偶, jako miar臋 dobrobytu w spo艂ecze艅stwie kraju, wprowadzono inny wska藕nik, okre艣lany jako PKB per capita. Jest to PKB w przeliczeniu na jednego mieszka艅ca.

Jednak i temu wska藕nikowi zarzuca si臋 jego nie idealno艣膰, poniewa偶 nie uwzgl臋dnia kwestii takich jak chocia偶by produkcja nieewidencjonowana, warto艣膰 czasu wolnego, jako艣膰 us艂ug, warto艣ci produkt贸w wytworzonych bezp艂atnie np. w czasie wolontariatu. Dlatego do oceny jako艣ci 偶ycia zosta艂y stworzone te偶 inne wska藕niki jak np. wska藕nik rozwoju spo艂ecznego (HDI).