wycena przedsiębiorstw

Co to jest wycena przedsiębiorstw?

 • wiąże się z sytuacją sprzedaży przedsiębiorstwa lub zmianą właściciela,
 • wiąże się z restrukturyzacją,
 • wdrażanie koncepcji zarządzania wartością firmy,
 • związana z regulacjami prawnymi,
 • wycena praw poboru,
 • inne.

Materiały źródłowe wyceny przedsiębiorstw to:

 • sprawozdawczość finansowa,
 • sprawozdawczość rzeczowa,
 • dokumenty planistyczne,
 • opinie rzeczoznawców,
 • publikacje zrzeszeń branżowych i izb gospodarczych,
 • wyniki dotyczących analiz,
 • inne.

 

Zasadnicze podejście do procesu wartościowania firmy.

 • podejście majątkowe,
 • podejście dochodowe,
 • podejście majątkowo-dochodowe.

 

Majątkowe metody wartościowania przedsiębiorstwa.

 • metoda księgowa, inaczej ewidencyjnej wartości aktywów,
 • metoda księgowa skorygowana,
 • metoda odtworzeniowa,
 • metoda upłynnienia.

 

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw.

 • Metoda DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych różnymi odmianami.
 • Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw:
 1. Metody bazujące na wartości majątku przedsiębiorstwa i jego wartość reputacji.
 2. Metody bazujące na średniej wartości majątku przedsiębiorstwa i jego wartości dochodowej.
 3. Metody uwzględniające amortyzację.
 4. Metody wyceny wykorzystujące stopę pomnażania wartości.

Pliki cookies