obligacje kuponowe definicja

Obligacje kuponowe - definicja.

Obligacje kuponowe są to obligacje sprzedawane po wartości nominalnej. Obligacje kuponowe wiążą się z okresową płatnością kuponu czyli odsetek od wartości nominalnej.

 

Obligacje kuponowe można podzielić na:

  • Obligacje kuponowe  o stałym kuponie – jest to typ obligacji kuponowej gdzie wielkość wypłacanego kuponu jest określona   z góry oraz znana jest przez cało okres ważności danej serii emisji.
  • Obligacje kuponowe o zmiennym kuponie – jest to typ obligacji kuponowej gdzie wielkość wypłacanego kuponu zależy od czynnika  warunków emisji (stopa procentowa, indeks giełdowy). Wielkość kuponu w tej obligacji może ulec korekcie na określonych warunkach danej emisji, następuje ona automatycznie bez decyzji emitenta.
  • Obligacje kuponowe o kuponie okresowo korygowanym – jest to typ obligacji kuponowej gdzie wielkość wypłaconego kuponu jest okresowo korygowana.

Obligacje kuponowe - Częstotliwość wypłat kuponu przez emitenta w warunkach emisji:

  • roczna,
  • półroczna,
  • kwartalna,
  • miesięczna