co to są akcje

Akcje - definicja.

Akcje są papierami wartościowymi ,które są dowodem uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Z tytułu posiadania akcji ,akcjonariuszowi przysługują określone prawa które można podzielić na majątkowe oraz niemajątkowe.

 

Prawa majątkowe:

 • prawo do dywidendy ,czyli udziału w zysku spółki,
 • prawo do udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji,
 • prawo do poboru akcji nowej emisji ,czyli możliwość objęcia akcji nowej emisji gdy następuje podwyższenie kapitału spółki – prawo to może być wyłączone lub ograniczone.

Prawa korporacyjne:

 • prawo głosu (zgromadzenia akcjonariuszy),
 • bierne prawo głosu (sprawowanie funkcji członka różnych organów spółki),
 • prawo zaskarżania uchwał wolnego zgromadzenia,
 • prawo żądania udzielenia informacji,
 • prawo wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Sama akcja z wyjątkiem akcji spółek publicznych zostać powinna sporządzona na piśmie oraz zawierać:

 • nazwę firmy,
 • adres firmy,
 • numer oraz oznaczenie sądu rejestrowego,
 • datę rejestracji spółki,
 • datę wystawienia akcji,
 • uprawnienia szczególne z akcji,
 • wartość nominalną akcji,
 • serię oraz numer akcji,
 • podpis zarządu oraz pieczęć spółki,
 • ograniczenia co do akcji,
 • postanowienia o związanych obowiązkach z tytułu posiadania akcji.