Umowa kredytu

Umowa kredytu jest to dokument ,który reguluje wszystkie zagadnienia związane z kredytem czyli spłatę, odsetki, wysokość kredytu czy też zabezpieczenia. Umowa kredytu zostaje przedstawiona klientowi ,może on ją przyjąć lub odrzucić ,w niektórych przypadkach bank godzi się na negocjację pewnych punktów umowy.

 

Najważniejszym punktem umowy kredytu jest koszt kredytu, zwykle składa się na niego oprocentowanie oraz prowizja. Duża część banków stosuje tak zwaną stopę procentową do której dodaje punkty procentowe związane z ryzykiem banku. Stopa procentowa może być stała lub jeśli jest tak określone w umowie – może ulec zmianie. W przypadku gdy stopa procentowa jest zmienna banki przyjmują za stopę procentową WIBOR za okres ustalony w umowie. Do takiej stopy dodawane są punkty procentowe. W związku ze zmienną stopą procentową poszczególne raty kredytu mogą przyjmować inne oprocentowanie kredytu. 

 

Umowa kredytu zostaje opracowana przez bank na podstawie regulaminu kredytowego oraz jest wiążąca dla obu stron. W przypadku gdy istnieje zagrożenie z terminowym spłacaniem rat kredytu, bank może wypowiedzieć umowę kredytu  oraz żądać jego spłaty przed terminem.