Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje taką działalności pomocy w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14.12.1994r. 

 

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 • gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym systemem gwarantowani do wysokości określonej ustawą,
 • udzielania pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności oraz wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi,
 • gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania.

 

Finansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

Podstawowymi źródłami finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są:

 • obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania,
 • kwoty przekazane z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych pochodzące od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych,
 • dochody z pożyczek udzielonych przez fundusz,
 • środki uzyskanie w ramach pomocy zagranicznej,
 • środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 • środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni wkłady klientów na rachunkach bankowych do równowartości 100000 Euro – wynika to z regulacji unijnych. Gdyby wszystkie banki w Polsce nagle straciły wypłacalność, to pieniędzy starczyłoby zaledwie na 1.5% wpłat. Fundusz ten może również udzielać bankom pożyczek ostatniej szansy.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie gwarantuje depozytów:

 • skarbu państwa,
 • banków,
 • giełdy papierów wartościowych,
 • domów maklerskich,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • takich akcjonariuszy ,którzy mają ponad 5% akcji któregoś z banków,
 • osób o charakterze kierowniczym.

 

 

Pliki cookies