Co to jest umowa leasingu

Transakcja leasingu przede wszystkim powinna być zawarta na piśmie. W przeciwnym wypadku grozi jej nieważność.

Przedmiotem leasingu może być rzecz która w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest tylko przedmiotem materialnym. Przedmiot materialny musi być wyodrębniony z natury czyli samym przedmiotem leasingu nie może być np. woda lub gaz.

Jak wynika z przepisów przedmiotem leasingu nie może być również przedmiot niematerialny taki jak np. energia czy dobro osobiste. Przepisy leasingu mówią również ,że gdy jedna ze stron oddaję rzecz drugiej stronie to musi ona zapłacić za nią właścicielowi w umówionych ratach takim wynagrodzeniem aby było one równe co najmniej wartości tej rzeczy w chwili zawarcia umowy leasingowej.

 

W transakcji leasingowej uczestniczy:
 

Poręczyciel – Gdy wiarygodność leasingobiorcy budzi zastrzeżenia lub gdy boryka się on z problemami finansowymi do zawarcia umowy leasingowej może dojść tylko wtedy gdy leasingobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie transakcji. Takim zabezpieczeniem może być chociażby poręczenie innej osoby, zastaw na inne rzeczy lub też hipoteka na nieruchomość. Gdy podmiot dostarczający takie zabezpieczenie nie jest leasingobiorcą to wtedy nazywa się go właśnie poręczycielem.

Towarzystwo ubezpieczeniowe – Większość firm leasingowych współpracuje z ubezpieczalniami które zajmują się ubezpieczeniem przedmiotu leasingu który ta firma udostępnia leasingobiorcy. Dzięki współpracy z ubezpieczalnią firma leasingowa może liczyć na korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Jeżeli leasingobiorca nalega na wybór własnego ubezpieczyciela to może to zrobić pod warunkiem ,że sam poniesie koszty ubezpieczenia których nie będzie mógł następnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponieważ nie jest właścicielem danej rzeczy. Poniesienie danych kosztów może się jednak opłacać gdy dana rzecz objęta leasingiem jest narażona na wysoką szkodliwość. (np. uszkodzony samochód może generować koszty z tytułu niedostępności we firmie w danym okresie).

Rozwiązanie umowy leasingowej:


Według przepisów zerwani umowy leasingowej jest możliwe wtedy gdy następują okoliczności za które leasingobiorca nie jest odpowiedzialny. Rozwiązanie umowy jest jednak niekorzystne dla leasingobiorcy gdy nastąpiło ono z jego powodu. W takim przypadku leasingodawca może zażądać spłat wszystkich niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, których leasingobiorca uzyskał na skutek ich zapłaty przed terminem wygaśnięcia umowy leasingowej.

 

 

Pliki cookies