wkłady terminowe definicja

Wkłady terminowe są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek.

Wysokość odsetek zależy zarówno od oprocentowania danej lokaty, jak i od częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest tym wyższe, im dłuższy jest okres, na jaki pieniądze zostaną zdeponowane na lokacie terminowej. Dla banków jest to jedna z form pozyskiwania funduszy, którymi będą mogły dysponować przez dłuższy i określony czas. Depozytariusz zawiera z bankiem umowę, w której zawarte są obustronne zobowiązania. Oznacza to że lokata prowadzona jest dla konkretnej osoby lub firmy i nie istnieje możliwość założenia jej na okaziciela. Można zabezpieczyć się jednak przed taka ewentualnością dzięki wyznaczeniu pełnomocnika do zarządzania swoją lokatą w momencie podpisywania umowy. Nie jest to jednak równoznaczne z przeniesieniem na własności lokaty na pełnomocnika a jedynie z uzyskaniem przez niego prawa do dysponowania daną lokatą.

Zalety lokat terminowych:

  • Bank pozyskuje środki , którymi może swobodnie obracać udzielając między innymi kredytów i pożyczek,
  • osoba wpłacająca gotówkę, po upłynięciu określonego czasu, ma dodatkowe pieniądze za darmo,
  • nie ma żadnych kosztów jak w przypadku prowadzenia rachunku,
  • sami decydujemy o walucie lokaty.