Europejski Bank Centralny definicja

Europejski Bank Centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej odpowiedzialny za emisję euro oraz ochronę jego siły nabywczej, a tym samym utrzymywanie stabilności cen w strefie euro. W 2015 ochrona ta obejmowała 19 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym strefy euro i w tym charakterze odpowiada m.in. za nadzorowanie systemów bankowych w krajach do niej należących, zabieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki pieniężnej, funkcjonowanie systemów płatniczych( zwłaszcza systemu TARGET), zapobieganie fałszerstwom banknotów, współpracę z innymi organami w zakresie regulacji rynków finansowych. EBC współpracuje z bankami centralnymi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej( w tym z Narodowym Bankiem Polskim). Wszystkie one tworzą Europejski System Banków Centralnych ( ESBC). EBC jest on bankiem emitującym wspólną walutę euro i prowadzącym politykę pieniężną w strefie euro, m.in. poprzez ustalenie podstawowych bankowych stóp procentowych także operacje otwartego rynku. W tym zakresie EBC jest wspierany przez banki centralne państw UE, które przyjęły walutę euro – tworzą one ściślej współpracującą grupę w ramach ESBC, zwaną Eurosystemem. Po przystąpieniu wszystkich krajów UE do unii walutowej EBC będzie pełnił funkcję banku centralnego Unii Europejskiej.

 

Rada prezesów.

Rada Prezesów jest naczelnym organem decyzyjnym. W jej skład wchodzi 25 członków, z czego 6 jest członkami Zarządu EBC a 19 to prezesi banków centralnych krajów UE, które przyjęły euro. Członkowie Zarządu są wybierani na 8-letnią kadencję. Prezesem Rady Prezesów jest od 1 listopada 2011 roku Mario Draghi. Formą działalności są spotkania organizowane co najmniej 10 razy w roku. Obowiązkami Rady jest uchwalenie wytycznych  podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi. Zarząd składa się z 6 członków, którymi są prezes Mario Draghi , wiceprezes oraz 4 członków mianowanych przez rządy państw Eurosystemu po konsultacjach z Parlamentem Europejskim oraz Radą Prezesów. Zarząd jest organem wykonawczym, zajmuje się administrowaniem i organizacją pracy EBC. Realizuje politykę pieniężną strefy euro. Rada Ogólna skupia w sobie prezesa wiceprezesa RBC oraz 28 prezesów banków centralnych państw członkowskich UE ( strefa euro jak i kraje spoza jej obszaru). Do kompetencji Redy Ogólnej należy udział w działaniach doradczych EBC, zbieranie statystyk, sporządzanie raportów rocznych EBC oraz ustalenie warunków zatrudnienia personelu EBC.

 

 

 

Pliki cookies