kredyt redyskontowy definicja

Kredyt redyskontowy jest określany czasem redyskontem i polega on na udzielaniu przez bank centralny bankom komercyjnym, kredytów zabezpieczonych zdyskontowanymi przez te banki wekslami.

Bank komercyjny chcąc zwiększyć swoją płynność finansową między innymi po to, aby poszerzyć skalę kredytowania może posłużyć się zdyskontowanym wekslem, który przedstawienia do redyskonta w banku centralnym. Od kwoty udzielonego kredytu bank centralny nalicza sobie odsetki, których wysokość uzależniona jest od kwoty wpisanej na wekslu, terminu pozostającego do jego wykupu oraz od stopy redyskontowej według której bank centralny skupuje weksle handlowe. Udzielany w ten sposób bankom komercyjnym kredyt redyskontowy jest kredytem krótkoterminowym, zwykle z terminem do dziewięćdziesięciu dni, w terminie wykupu weksli powinien zostać spłacony. Kredyt redyskontowy może być również wykorzystywany jako instrument odcinkowego wspomagania określonych sektorów gospodarki Bank Centralny może określić specjalne limity dla weksli, które pochodzą z wybranych transakcji oraz umożliwia niektórym sektorów gospodarki dostęp do taniego finansowania. W zależności od sformułowanego celu gospodarczego państwa Narodowy Bank Polski może wyciągać kapitał pieniężny zwiększając płynność finansową podmiotów gospodarczych.

Warunkami redyskonta do których muszą się dostosować weksle przeznaczone do redyskonta są porównywalne jak w przypadku dyskonta. Redyskonta podejmują się okręgowe oddziały Narodowego Banku Polskiego, które przyjmują weksle zdyskontowane od oddziałów banków, które znajdują w ich okręgach bankowych. Oficjalnej i ekonomicznej oceny zdyskontowanych weksli dokonują specjalne komitety redyskontowe. Na chwilę obecną nieprofesjonalnych i niekompetentnych płatników wpisuję się na odpowiednią listę oraz powiadamia się o ich umieszczeniu wszystkie oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego. Wielkość stopy redyskontowej jest jednym z głównych jeśli nie głównym czynnikiem determinującym ogólną sumę kredytów redyskontowych zaciąganych przez banki komercyjne w banku centralnym. Podniesienie stopy redyskontowej przez bank centralny powoduje wzrost ceny kredytów refinansowych w banku centralnym, co w rezultacie pośrednio przekłada się na wzrost kosztu kredytów udzielanych przez banki komercyjne oraz działania w sposób restrykcyjny na globalną wielkość akcji kredytowej systemu bankowego. Natomiast obniżanie poziomu stopy redyskontowej powoduje, że banki komercyjne mogą uzyskiwać w razie potrzeby kredyt w banku centralnym po niższym koszcie wobec czego mogą sobie pozwolić na poszerzenie akcji kredytowej.

Umowa redyskontowa jest następstwem umowy dyskontowej. Stronami umowy są:

  • Bank dyskontujący czyli tak zwany redyskontant.
  • Bank redyskontujący którym przeważnie jest Bank Centralny.

 

Aktualna stopa procentowa kredytu redyskontowego wynosi od 5 dnia 5 marzec 2015r- 1,75%.

 

 

Pliki cookies