Umowa rachunku bankowego definicja

Umowa rachunku bankowego to umowa regulowana przez art. 725 KC oraz ustawę Prawo bankowe, przez którą jedna z jej stron- bank zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony, że będzie przechowywała środki pieniężne drugiej strony posiadacza rachunku bankowego, umowa może też stanowić, że bank będzie wykonywał na zlecenie posiadacza rachunku rozliczenia pieniężne.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje rachunków bankowych:

- Rachunki rozliczeniowe,

 • bieżące
 • pomocnicze

- rachunki lokat terminowych,

- rachunki oszczędnościowe.

 

 

Umowa rachunku bankowego:

- Dwustronnie zobowiązującą, z przewagą obowiązków banku,

- kauzalną,

- konsensualną,

- jednostronnie podmiotowo kwalifikowaną,

- może być zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

 

Elementy umowy r. b. określone są w Pb. Zaliczamy tu :

 • Określenie stron umowy ( bank i osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 • Rodzaj otwieranego rachunku.
 • Waluta rachunku – rachunki mogą być prowadzone w polskich złotych bądź w walucie obcej.
 • Jeżeli strony zastrzegają  w umowie oprocentowanie środków pieniężnych, to powinna być określona wysokość tego oprocentowania, a jeżeli jest to oprocentowanie zmienne to oprocentowanie zmienne, to powinna być określona wysokość tego oprocentowania, a jeżeli jest to oprocentowanie zmienne, to także przesłanki dopuszczalności zmiany stopy procentowej.
 • Czas trwania umowy- mowa r. b. może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.
 • Powinny być określone terminy wypłaty odsetek oraz postawienia ich do dyspozycji posiadacza lub kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja odsetek oznacza doliczenie do kapitału pierwotnego odsetek naliczonych za okres wskazany w umowie oraz liczenia kolejnych odsetek od tej kwoty powiększonej.
 • Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz tryb ich zmiany rzez bank.
 • Przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy- na piśmie zazwyczaj pod rygorem nieważności( aneks ).
 • Przesłanki i tryb rozwiązywania mowy r. b. –umowa zawarta na czas określony- wygasa gdy po upływie okresu na jaki została zawarta, chyba że w umowie zastrzeżono, że może przedłużyć się ona na kolejny taki sam okres, umowa zawarta na czas nieokreślony- każda ze stron może ją rozwiązać  za przednim okresem wypowiedzenia w umowie określonym, z tym jednak, że bank może wypowiedzieć umowę r.b. tylko z ważnych powodów, w szczególności, gdy posiadacz popełnił przestępstwo związane z prowadzonym na jego rzecz rachunkiem bankowym, np. sfałszował dokument czeku, przelewu itp.
 • Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na plecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji- to postanowienie zawierane jest tylko w umowach rachunków i rozliczeniowych, tj. bieżących, pomocniczych i ROR- ach.
 • Zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku- to postanowienie zawarte jest tylko w umowach dotyczących rachunków rozliczeniowych.

 

 

Pliki cookies