bezrobocie definicja

Bezrobocie to niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Bezrobotni stanowią więc część ludności w wieku produkcyjnym.

Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników:

- Współczynnika aktywności zawodowej,

- liczy ludności w wieku produkcyjnym,

- rozmiarów zatrudnienia.

Opisują i analizując sytuację na rynku pracy używa się najczęściej wielkości zwanej stopą bezrobocia. Jest to wyrażony w procentach stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej. Na podstawie tego wskaźnika wiadomo jaka część zasobów pracy stanowią bezrobotni.

Aby być uznanym za bezrobotnego trzeba spełniać trzy warunki:

 1. Aktywnie poszukiwać pracę,
 2. pozostawać bez pracy,
 3. być zdolnym do pracy.

 

W Polsce za bezrobotnego uważa się osobę zdolną do pracy i gotową do jej podjęcia w ramach stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy pozostającą be pracy i nie uczącą się w szkole z wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych o ile podjęła naukę w szkole wieczorowej lub zaocznej w okresie zatrudnienia jeżeli:

 • Kobieta nie ukończyła 60 lat, natomiast mężczyzna 65 lat
 • ukończyła 18 lat
 • nie nabyła prawa do emerytury
 • nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej działalności
 • będąc osobą niepełnosprawną może podjąć pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy , jeżeli jest to uzasadnione sytuacją zdrowotną.
 • osoba ta ani jej współmałżonek nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Rodzaje bezrobocia.

 • Bezrobocie frykcyjne ( przejściowe),
 • bezrobocie strukturalne,
 • bezrobocie globalne,
 • bezrobocie przymusowe,
 • bezrobocie dobrowolne,
 • bezrobocie cykliczne,
 • bezrobocie jawne,
 • bezrobocie ukryte ( utajnione).

Wyróżnia się wiele różnych przyczyn występowania bezrobocia, gdyż jest to zjawisko bardzo złożone. Najpopularniejsze z nich to :

 • Brak równowagi między kierunkami kształcenia uczelni i szkół wyższych, a zapotrzebowaniem na określone zawody na rynku pracy,
 • automatyzacja- zastępowanie siły roboczej nowoczesnymi maszynami,
 • nie dostosowanie struktury podaży do popytu pracy zgłaszanego przez pracodawców,
 • restrukturyzacja, a co za tym idzie likwidacja niektórych działalności gospodarczych,
 • całkowity spadek lub ograniczenie produkcji określonych towarów bądź wykonywania usług  powodu braku zainteresowania ze strony konsumentów,
 • zbyt duże obciążenia fiskalne przedsiębiorców,
 • brak rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach kraju,
 • likwidacja małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególności przedsiębiorstw rodzinnych,
 • zmiana siedziby firmy- przenoszenie się do innych miast województw itp,
 • złe promowanie wolnych miejsc pracy przez instytucje pośrednictwa pracy,
 • brak mobilności i dyspozycyjności pracodawców oraz osób bezrobotnych,
 • brak chęci do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników oraz osób bezrobotnych,
 • brak chęci do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
 • nie umiejętność dostosowania się podmiotów gospodarczych do nowych zasad gospodarowania,
 • brak wystarczających środków finansowych do przeciwdziałania bezrobociu,
 • często niekorzystne zachowania związków zawodowych.