zysk definicja

Zysk jest to dodatni  wynik finansowy przedsiębiorstw, oznacza że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, zysk jest to nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami: wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Zysk jest podstawą do inwestowania i rozwoju firmy. W potocznym rozumieniu zysk jest nadwyżką przychodów ze sprzedaży nad kosztami jakie zostały poniesione przy danej transakcji. Zysk jest wartością ekstensywną i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania i inwestowania.

 

W przedsiębiorstwie spełnia on trzy podstawowe funkcje:

  • Zysk wynagradza ponoszone ryzyko gospodarcze. Brak zysku bądź jego nieodpowiedni poziom zniechęca inwestorów do zaangażowana kapitału w przedsiębiorstwie,
  • Zysk jest jednym z najważniejszych mierników w działalności gospodarczej pozwalający określić czy działalność danego przedsiębiorstwa jest opłacalna czy też nie. Zysk mierzy efektywność i solidność danego przedsiębiorstwa,
  • Zysk przyciąga inwestorów i kapitał potrzebny do wdrożenia innowacji oraz rozwoju firmy. Wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności muszą ubiegać się o zasób jakim jest kapitał. Jeżeli dotychczasowe gospodarowanie posiadanym kapitałem było nieodpowiednie ( niska stopa zwrotu) wtedy zdolność takiego przedsiębiorstwa do pozyskania nowych kapitałów jest niewielka, utraciło bowiem wiarygodność w oczach inwestorów.

 

Zysk nie jest kategorią jednoznaczną. Inaczej rozumiany jest przez księgowych, inaczej przez inwestorów. Zysk rozumiany przez księgowych liczony jest w okresie sprawozdawczym, którym na ogół jest jeden rok, jest to dla przedsiębiorstwa dość krótki okres w życiu przedsiębiorstwa, w wielu przypadkach nie wystarczający na realizacje inwestycji. W wielu przypadkach w pierwszych okresach użytkowania inwestycji zysk księgowy jest bardzo niewielki lub nawet pojawia się strata, dopiero po pewnym czasie pojawiają się wysokie zyski.

 

Rodzaje zysków:

- zysk ekonomiczny- występuje on w najszerszym ujęciu i jest równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, które można by uzyskać wypożyczając równowartość kosztów według przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie

- normalny zysk przedsiębiorstwa- występuje gdy zysk ekonomiczny wynosi 0. Oznacza to, że firmanie tworzy rzeczywistej wartości dodanej

- nadzwyczajny zysk- powstaje w wyniku zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia np. skutki zdarzeń losowych ( odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli z tytułu szkód losowych ).

- zysk operacyjny- ten zysk nie uwzględnia dochodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku pieniężnego, sald strat oraz zysków nadzwyczajnych od podatku dochodowego

- zysk brutto- jest to różnica między przychodami netto ze sprzedaży a kosztami sprzedanych produktów, te koszty, to koszty zmienne ponoszone za każdym razem przy produkcji. Zysk brutto pokazuje wkład każdej sprzedanej jednostki produktu w wynik finansowy przedsiębiorstwa

- netto zysk- czyli marża ze sprzedaży plus rabaty po odliczeniu kosztów działalności i podatków. Jest rzeczywistym miernikiem opłacalności, Zysk netto to nadwyżka, która pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów. Różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem całkowitym

- zysk kapitałowy- jest to wzrost wartości samego kapitału, np. w wyniku wzrostu cen posiadanych papierów wartościowych na giełdzie

- księgowy zysk przedsiębiorstwa- jest równy wynikowi finansowemu obliczonego rachunku zysków i start firmy.

 

 

Pliki cookies