Jakość zarządzania definicja

Jakość zarządzania należy do największych czynników kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstwa na krajowym, europejskim oraz globalnym rynku, dlatego obecnie wiele publikacji, książek oraz referatów na konferencjach naukowych również seminariach aplikacyjnych poświęcone są zarządzani jakością jednocześnie trudno spotkać w literaturze opracowania na temat jakości zarządzania, a przecież jakość produktów rynkowych zależy od jej poziomu.

Jednakowość zarządzania można zdefiniować jako stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości skoordynowanego działania, dotyczącego kierowania przedsiębiorstwem oraz jego nadzorowania, spełnia potrzeby oraz oczekiwania ( które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo bądź ich przestrzeganie jest obowiązkowe):przedsiębiorstwa jego klientów oraz innych stron zainteresowanych.

 

Definicja jakości zarządzania posiada dwie nierozłączne strony:

 • Wartościującą postrzegającą jakość zarządzania jako stopień w jakim dzięki niej spełnione są wymagania: pracowników, klientów oraz właścicieli przedsiębiorstwa również pozostałych interesariuszy ( dostawców, samorządu terytorialnego , państwa itp. ),
 • opisową, utożsamiającą jakość zarządzania inherentnymi właściwościami działań dotyczących kierowania przedsiębiorstwem  oraz jego nadzorowania.

Zarządzanie jakością zarządzania przedsiębiorstwem  obejmuje :

 • Politykę oraz planowanie jakością zarządzania przedsiębiorstwem,
 • sterowanie jakością zarządzania przedsiębiorstwem,
 • doskonalenie jakości zarządzania.

Wzrost jakości zarządzania to osiąganie ciągłej poprawy w zakresie planowania, sterowania, zapewnienia wymaganej jakości również wypełnienia poprzez kierowników wszystkich szczebli przedsiębiorstwa, wymienianych od czasów H. Fayola funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie ( przewodzenie), koordynowanie oraz kontrolowanie ( nadzorowanie).

Doskonalenie jakości zarządzania przedsiębiorstwem polega na :

 • Jak najlepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego jakim dysponuje przedsiębiorstwo,
 • poprawie jakości kierowania pracą zespołów ludzkich,
 • optymalizacji wykorzystania majątku finansowego oraz rzeczywistego.

Dla realizacji swej misji, wizji, celów jak i zadań ujętych w przyjętej polityce jakości, a przede wszystkim dla:

 • Realizacji wymagań właścicieli oraz pracowników,
 • pełnego zarządzania potrzeb oraz oczekiwań klientów,
 • zaspokojenia oczekiwań pozostałych  interesantów.

Doskonalenie jakości zarządzania sprowadza się do doskonalenia działań dotyczących kierowania przedsiębiorstwem  oraz jego nadzorowania na wszystkich szczeblach, w każdej komórce organizacyjnej, ukierunkowanych na zwiększenie zdolności zarządzania do spełnienia wymagań dotyczących jakości zarządzania.

Zasady Modelu Doskonałości EFQM wyznaczają determinanty jakości zarządzania. Stopień spełnienia tych zasad przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa oraz kierowników wszystkich jego komórek organizacyjnych stanowi o poziome jakości pracy kierowników wszystkich szczebli, czyli o jakości zarządzania. Musimy pamiętać o tym, że na jakość pracy  w organizacji składa się:

 • W pierwszym rzędzie jakości zarządzania, tzn. jakości pracy zarządzających,
 • w drugim z jakości wykonywania poleceń tzn. jakości pracy zarządzających.
   

Jakość pracy kierowników( zarządzających ) decyduje o jakości pracy podwładnych( zarządzanych ) co za tym idzie decyduje o jakości pracy determinującej jakość produktów przedsiębiorstwa. Stopień oraz sposób spełnienia zasad Modelu Doskonałości EFQM w przedsiębiorstwie są determinantami jakości zarządzania w każdej organizacji w tym oraz w przedsiębiorstwie decydują o kierunkach oraz metodach doskonalenia jakości zarządzania.