koszty finansowe

Koszty finansowe to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, które nie są związane bezpośrednio z wielkością produkcji, z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że są to koszty również i straty wynikające bezpośrednio z transakcji związanych z różnego rodzaj działalnościami inwestycyjnym. Koszty te stanowią przede wszystkim:

- Nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatkami,

- odsetki,

- aktualizacji wartości inwestycji- innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa,

- straty ze zbycia inwestycji- inne niż inwestycje w nieruchomości oraz prawa.

 

Wyjątkiem natomiast od tego są tylko odsetki, prowizje i dodatnie bądź ujemne różnice kursowe od zobowiązań wpływające na:

- Wartość produktów - tylko w przypadku gdy wprowadzenie produktu na rynek jest poprzedzone długim okresem przygotowania do sprzedaży bądź okres jego wytrzymania jest bardzo długi.

- Cenę nabycia bądź cenę wytworzenia środków trwałych lub środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych ( inwestycje) również prawnych, gdyż koszty poniesione w momencie gdy nie zostały one jeszcze oddane do użycia wpłyną na wartość początkową tychże środków.

 

Koszty finansowe można podzielić na dwa rodzaje:

- Obciążenia kosztów własnych o karak terze fiskalnym- jest to np. podatek od nieruchomości, składki na ubezpieczenia pracowników itp., bądź umowy m.in. kary umowne z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań.

- Koszty obsługi kredytowej- oprocentowanie kredytów, prowizje bankowe itp.

 

Do kosztów finansowych najczęściej spotykanych w przedsiębiorstwach należą w szczególności:

- Ujemny wynik aktualizacji inwestycji,

- straty wynikające z tytułu zbycia inwestycji,

- dyskonto od weksli własnych również przy sprzedaży weksli oraz czeków obcych,

- zapłacone oraz zarachowane odsetki oraz dyskonto od wyeliminowanych papierów dłuższych oraz od wystawionych weksli własnych,

- nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyceny aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych,

- koszty z tytułu aktywizacji wyceny inwestycji w aktywa finansowe,

- prowizje bankowe,

- opłaty skarbowe od umów pożyczek,

- zapłacone oraz zarachowane odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych oraz otrzymanych pożyczek, jeżeli nie służą finansowaniu nabycia bądź wytworzenia środków trwałych również wartości niematerialnych oraz prawnych, również wytworzenia produktów lub przygotowania towarów do sprzedaży- przypadku uzasadnionych długotrwałym okresem wytworzenia lub przygotowania,

-wartość sprzedanych inwestycji w aktywa finansowe,

- zapłacone oraz zarachowane odsetki od przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych i od należności budżetowych.

 

Pliki cookies