megainflacja

Megainflacja jest to pojęcie stosowane na określenie stanu pomiędzy inflacją galopującą a hiperinflacją. O inflacji galopującej możemy mówić wtedy gdy ceny wzrastają według co najmniej dwucyfrowych stóp. W takich warunkach państwo nie jest już w stanie nad inflacją w jakikolwiek sposób zaplanować, a rynki finansowe zamierają, Hiperinflację bowiem charakteryzuje przede wszystkim bardzo nagły gwałtowny oraz szybki wzrost cen. Granice pomiędzy tymi dwoma pojęciami nie został nigdy jednoznacznie określone stąd też potrzeba stosowania pojęcia mega inflacji. Zazwyczaj przyjmuje się że z hiperinflacją mamy do czynienia gdy wzrost cen przekracza 50% miesięcznie, następuje ogólne załamanie koniunktury i pojawiają się napięcia społeczne prowadzące do zabrudzeń politycznych w danym kraju.

 


Przyczyny powstania megainflacji:

- Zadłużenie przedsiębiorstw,

- utrzymującą się przez długi czas nadwyżkę eksportu nad importem,

- monopolizację gospodarki – przenoszenie kosztów produkcji na cenę,

- wzrost kosztów produkcyjnych,

- nadmierny wzrost popytu,

- niezrównoważony budżet państwa- wydatki przewyższają wpływy,

- nadmierną emisję pieniędzy,

- ingerencję państwa w politykę emisyjną Banku Centralnego,

- przeinwestowanie gospodarki- zbyt duże nakłady na inwestycje,

- import inflacji.

 

Konsekwencje występowania megainflacji:

- Mnożą się konflikty na tle żądań płacowych- pojawiając się strajki,

- osłabienie pozycji międzynarodowych,

- mogą pojawić się  spekulacyjne zachowania kapitału zagranicznego, a w konsekwencji wycofanie wkładów z banków krajowych, odpływ rezerw deficyt w bilansie handlowym,

- ogólna aktywność gospodarcza zaczyna słabnąć,

- drożeje kredyt,

- spadają ceny akcji,

- zwiększa się niepewność co do przyszłych zysków,

- zaciera się klarowność rachunku opłacalności- w jakim stopniu dana podwyżka cen jest wynikiem realnego wzrostu popytu, a w jakim inlacji,

- słabną bodźce do oszczędzania,

- w gospodarstwach domowych rosną aktywa rzeczowe, a maleją pieniądze,

- pojawiają się zakupy na zapas,

- wzrasta stopa procentowa,

- pieniąc zaczyna cyrkulować szybciej.

 

W momencie zaistnienia takiej sytuacji obserwuje się znaczenie zaburzenia w procesie reprodukcji makroekonomicznej, co przyczynia się między innymi do drastycznego spadku siły nabywczej pieniądza oraz erozji systemów motywacyjnych, Ceny rosną w zatrważającym tempie. Pojawia się tendencja do wymiany pieniędzy na towary. Obie te cechy są ze sobą ściśle związane, albowiem motywem gromadzenia towarów jest przewidywanie szybkiego wzrostów cen, z kolei rosnący popyt przyczynia się do dalszego szybkiego wzrostu cen. Z kolei rosnący popyt przyczynia się do dalszego szybkiego wzrostu cen. W efekcie dochodzi do spadku płac realnych, dostosowanie płac do wyższego poziomu cen nie daje reguły oczekiwanego rezultatu , doprowadza natomiast do dalszego wzrostu cen.

 

Pliki cookies