Nasilenie inflacji

Zjawiska inflacji mogą charakteryzować się różnymi nasileniami, ze względu na duże zróżnicowanie wskaźników inflacji wyodrębnia się następujące jej rodzaje przyjmą za kryterium różne jej nasilenia:

- Inflacje galopującą,

- hiperinflację,

- inflacje umiarkowaną.

Granice między nimi nie są zbyt ostre często przepisywane jest im różne tempo wzrostu cen. Wskaźnik inflacji galopującej jest bowiem dwu a nawet i trzycyfrowy, wówczas inflacja sięga 50, 100 nawet i 200%  w skali roku, ter rodzaj inflacji jest bardzo niekorzystny dla gospodarki, a nasilenie się jej negatywnych konsekwencji zależy od jej poziomu. Następuje wówczas zniekształcenie relacji cenowych poszczególnych dóbr. W okresie inflacji wartość pieniądza spada, tempo inflacji bywa różne, bowiem galopująca inflacja niszczy  wartość pieniądza w tempie błyskawicznym.

Przedsiębiorcy opierający się na zniekształconych informacjach rachunku ekonomicznego skracają czas swoich decyzji oraz inwestują w przedsięwzięcia przynoszące szybki dochód, jednak nie w przedsięwzięcia z punktu widzenia długofalowego wzrostu gospodarczego. Dana sytuacja sprzyja bowiem również do lokowania inwestycji w walutach obcych również do zaciągania długoterminowego kredytu przy stałej stopie procentowej.

Inflacja galopująca wymykając się spod kontroli państwa powoduje istotnie zniekształcenie relacji cenowych, co z kolei wpływa negatywnie na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, sygnały rynkowe dotyczące tego co produkować i gdzie kierować zasoby inwestycyjne są nieprzejrzyste oraz mylące. Wyróżnia się również negatywne efekty inflacji galopującej:

- Ulegają wówczas zniekształceniu informacje płynące z rynku m.in. zamierają wówczas rynku finansowe,

- niewłaściwa alokacja zasobów,

- gospodarstwa domowe unikają trzymania pieniędzy oraz bardzo szybko je zamieniają na dobra, przeważnie trwałego użytku,

- zmiany w redystrybucji dochodów,

- redystrybucja dochodów pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikami pieniądze tracą szybko swoją wartość,

- negatywne skutki makroekonomiczne,

- zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego,

- spadek popytu na pieniądz,

- niepożądane zmiany w redystrybucji dochodów- zjawisko dźwigni podatkowej, podatek inflacyjny,

- spadek produktywności,

- itd.

Mówiąc generalnie inflacja jest zjawiskiem niepożądanym, istnieje potrzeba walki z tym zjawiskiem. Mniej kosztowne działania, które mają na celu zapobieganie inflacji działania zamierzające do jej zahamowania. Im dłużej się utrzymuje inflacja tym wyższe pociąga za sobą koszty, zapobieganiu inflacji służyć może stabilność monetarna oznacza to kontrolę podażową pieniądza.

Pliki cookies