Underwriting definicja

Underwriting to jedna z wyspecjalizowanych funkcji zakładów ubezpieczeniowych. Jest bardzo istotna,  gdyż służy do badania możliwych, a także osiągania nakreślonych już celów związanych z ubezpieczeniami. Oprócz tego jest ważna w przewidywania potencjalnego ryzyka. Samo słowo, w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego, oznacza podpisywanie lub asekurowanie. Określenie to istnieje od czasów powstania pierwszych firm ubezpieczeniowych, co miało miejsce już w XVII wieku. Wtedy to zaczęli także działać pierwsi underwriterzy, czyli osoby, które na mocy prawa składały podpisy pod umową ubezpieczenia, w imieniu firmy. Osoby te zaświadczały tym samym, o ważności i wiarygodności danej umowy. Najistotniejsze było jednak zapewnienie o gwarancji umowy ubezpieczeniowej. Głównym zadaniem underwriting, jest przeciwdziałanie negatywnej selekcji w ubezpieczeniach, poprzez odpowiednie kroki. Selekcja negatywna skutkuje bowiem osłabieniem kondycji firm zajmujących się ubezpieczeniami, a także w pewnym stopniu oddziałuje niekorzystnie na klientów. 

 


Underwriterzy dysponują więc różnymi narzędziami, w celu wyeliminowania tego zjawiska. Do tych narzędzi należą m.in. obniżanie kosztów odszkodowań i świadczeń, obniżanie kosztów ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do wszystkich środków ubezpieczonych klientów, czy dostosowanie warunków ochrony ubezpieczeniowej do ubezpieczonego ryzyka. Underwriting istnieje także jako gwarantowane emisji. Gwarantowanie emisji oznacza nabywanie przez podmiot, papierów wartościowych, od danego emitenta, które później odsprzedaje w celu wygenerowania zysku. Do usług gwarantowania emisji, czyli underwritingu, należą usługi gwarancyjne oraz usługi najwyższej staranności. Oprócz tego, znaczącym celem underwritingu, jest zapewnienie odpowiedniego ryzyka dotyczącego każdego ubezpieczonego, w taki sposób, aby możliwe było otrzymanie możliwe jak najbardziej przybliżonej wartości poniesionych szkód.