Zysk nadzwyczajny definicja

Zyskiem nadzwyczajnym nazywamy przychody powstające wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które nie są logiczne i przewidywalne dla normalnego człowieka. Zdarzenia te mają miejsce poza pewną działalnością, określają zazwyczaj działalnością operacyjną danej jednostki ludzkiej i nie są w żaden sposób powiązane ani utożsamiane z szeroko pojmowanym ryzykiem jej prowadzenia. Mówiąc o zyskach nadzwyczajnych warto uwzględnić pewne elementy. Określenia tego możemy użyć w przypadku, jeśli świadczenia, które otrzymaliśmy lub pozyskaliśmy z zakładu ubezpieczeń odszkodowania przyznane zostały nam na podstawie pewnych strat, czyli zdarzeń sytuacji losowych czyli takich, na które żadna z jednostek nie miała wpływu i nie były prowadzone w sposób celowy i przymusowy. Mowa tu między innymi o różnego rodzaju klęskach żywiołowych, do których zaliczyć możemy między innymi huragan, gradobicie czy powódź. Działalnością taką można nazwać również sytuację, w których dochodzi do częściowej utraty mienia, do której dochodzi wskutek kradzieży z włamaniem czy rabunków.

 


Zysk nadzwyczajny.

Do tak zwanych zysków nadzwyczajnych możemy ponadto zaliczyć analogię, która może w pewien sposób nadawać się do ponownego, ciągłego lub dalszego wykorzystania części majątkowych, które są objęte sytuacjami lub zdarzeniami losowymi, czyli niezależnymi od jednostki ludzkiej. Terminem, który poniekąd nawiązuje do zysku nadzwyczajnego są straty nadzwyczajne, które określane są jako pewne, nieprzyjemne skutki finansowe zdarzeń, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Zdarzenia te powstają zawsze poza tak zwaną działalnością operacyjną człowieka. Straty nadzwyczajne podzielone są analogicznie na straty powstające wskutek zdarzeń losowych i te, które wydarzyły się z innych, nie określanych jako losowych sytuacji i zdarzeń, dotykających przeciętną jednostkę.