Plan finansowy definicja

Plan finansowy jest to dokument określający planowane przychody jak i również wydatki wybranego podmiotu przede wszystkim przedsiębiorstwa bądź jednostki budżetowej, również przedsięwzięcia. W przypadku jednostek budżetowych oraz przedsiębiorstw stanowi on podstawę do planu wydatków w najczęściej rocznym okresie. Planowanie finansowe niesie ze sobą wiele korzyści, z jednej strony bowiem umożliwia firmie rozpoznanie z jakich funduszy korzystać, by zrealizować zamierzenia w sferze rzeczowej również dostarcza informacji o przypuszczanych kosztach takowych operacji, pozwala również na analizę wpływu alternatywnych działań na wynik finansowy firmy.

 

 

 


Dlaczego warto sporządzić plan finansowy?

Wiedząc o tym czym jest plan finansowy należy wiedzieć dlaczego warto go sporządzić, przygotowanie planu finansowego niesie z sobą bowiem wiele zalet takich jak :

- wpływa na usprawnienie wzajemnej komunikacji również i koordynacji w firmie

- dostarcza informacji niezbędnych dla właściwego podejmowania decyzji

- motywuje pracowników do efektywniejszej pracy

- pozwala na lepszą kontrolę działań firmy oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych

- sporządzenie planu finansowego usprawnia proces przygotowania całościowego planu działania firmy.

Należy pamiętać, że plan finansowy musi być oparty na danych, które są wynikiem rzetelnie przeprowadzonej analizy rynku. To jak sporządzony jest plan finansowy ma bowiem duży wpływ na przyszły sukces firmy, jednak nie przesądza on o jego osiągnięciu, można być pewnym natomiast tego iż poczynione  prognozy pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji oraz zmniejszeniu ryzyka, które występuje w każdej branży działającej na rynku.

Co można osiągnąć przez planowanie finansowe?

- unikanie niespodzianek- planowanie finansowe ma za zadanie odpowiedzieć co stanie się z firmą w przypadku zrealizowania się danego scenariusza wydarzeń, w szczególności ma zawierać rozwiązania na wypadek gdy poczynione założenia na temat przyszłości okażą się błędne

- zapewnienie wykonalności oraz wewnętrznej spójności- to plan finansowy ma pokazać zależności między szczegółowymi celami firmy jak kwestie udziału w firmie takimi jak kwestie udziału w rynku, stopy zwrotu z kapitału własnego, dźwigni finansowej itd. a różnymi aspektami działalności, również w przypadku gdy niektóre cele okażą się sprzeczne ma narzucić ich zunifikowaną strukturę godzenia notyfikować je oraz ustalić priorytety

- badanie interakcji- czyli w planie finansowym powinny być uwzględnione różne propozycje inwestycyjne, wybory finansowe również ich wpływ  na działanie firmy, tzn. że firma planuje nowe inwestycje oraz wdrożenie nowych projektów

-  rozważanie możliwości- plan finansowy daje możliwość firmie zanalizowania, rozpatrzenia oraz porównania różnych scenariuszy działań.

 

 


 

 

Pliki cookies