Dobro wolne

Dobro wolne jest dobrem niebędącym wytworem pracy ludzkiej (nie zostało stworzone przez człowieka i inne czynniki pracy ludzkiej). Dostarczane jest ono przez środowisko naturalne w ilościach względnie nieograniczonych (niektóre z nich mogą się w przyszłości wyczerpać). Dobro wolne występuje w postaci bezpośrednio nadającej się do użytku - bez zbędnych obróbek i innych procesów. Są to wszelkiego rodzaju dobra występujące w naturze. Jego najważniejszym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb człowieka. Dobro wolne może również pełnić rolę  surowca, składowej, materiału, który służyć będzie człowiekowi do wytworzenia innych dóbr materialnych, itp. Wskazuje to na jego funkcję - tak więc, jest ono podstawową jednostką do wytwarzania wielu innych półproduktów, produktów bądź też wyrobów gotowych. Do najpopularniejszych przykładów dóbr wolnych zaliczyć można m.in. wodę, powietrze, światło słoneczne, plaże, jeziora, krajobraz, produkty leśne, ropa, gaz ziemny, węgiel brunatny, itp. Istnienie dóbr wolnych umożliwione jest przez dwa podstawowe czynniki tj. brak praw własności (np. do ziemi, jezior) oraz polityka państwa (poprzez bezpłatne dostarczenie określonych dóbr). 

 

Co to jest dobro wolne?

Aktualnie, istnienie dóbr wolnych jest zjawiskiem zmniejszającym się, a wręcz zanikającym i w związku z tym wprowadzane są w życie nowe definicje dobra wolnego, których częstym mankamentem jest fakt, iż  nie ma możliwości odróżnienia dóbr wolnych od dóbr publicznych. Bowiem, według nowych definicji dobro wolne posiada cenę równą zero, czyli są to wszelkie dobra, za które społeczeństwo nie musi płacić (czyli podobnie jak w przypadku dobra publicznego, jak np. edukacja, czy też gwarantowana opieka społeczna w określonych krajach). 

Dobra wolne występujące w naturze ulegają wyczerpaniu, w związku z czym należy wykorzystywać je w sposób racjonalny.