Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów standardowych to funkcjonalny system skutecznej kontroli kosztów. To możliwość precyzyjnej analizy odchyleń od budżetu, a więc jego ochrony przed niespodziewanymi inwestycjami czy kosztami. Rachunek kosztów standardowych polega na zaplanowaniu wszystkich podstawowych kosztów produkcji przed jej rozpoczęciem. Analiza jest wykonywana na podstawie racjonalnych norm zużycia i postulowanych cen nabycia. Ponadto, plan uwzględnia różnego rodzaju odchylenia między kosztami standardowymi a kosztami rzeczywiście poniesionymi. Koszty standardowe są często częścią rocznego planu zysków producenta i budżetów operacyjnych. Zostają one ustalone a podstawie materiałów z roku poprzedzającego, kosztów pracy bezpośredniej oraz kosztów ogólnych wynikających z produkcji.

 

Co to jest rachunek kosztów standardowych?

Rachunek kosztów standardowych obejmuje również  koszty działalności produkcyjnej, które są rejestrowane w zapasach i kosztach kont sprzedawanych towarów. W takich obliczeniach, należy uwzględniać pewne różnice, które mogą wynikać z rzeczywistych, poniesionych kosztów obejmujących bieżące opłacanie sprzedawców i pracowników.  Różnica między kosztami standardowymi a faktycznymi kosztami produkcji jest określana jako wariancja kosztów. Tego typu zjawisko jest rejestrowane na oddzielnych kontach. Związku z czym, wszelkie saldo na rachunku wariancji wskazuje, że firma odstaje od kwot w swoim planie zysków. Podczas gdy standardowe koszty mogą być użytecznym narzędziem zarządzania dla producenta, jego zewnętrzne sprawozdania finansowe muszą być zgodne z zasadą kosztu i zasadą dopasowania. Dlatego istotne różnice muszą zostać przeanalizowane i odpowiednio zgłoszone jako część kosztu sprzedanych towarów i / lub zapasów.

 

Głównym celem tworzenia rachunku kosztów standardowych jest stworzenie prostej kalkulacji kosztów, ale także przedstawienie kosztów wpływających na budżet, ocena ryzyka, kontrola zachodzących zjawisk oraz ocena efektów związanych z zarządzaniem.

 

 


 

 

 

Pliki cookies