Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna - pod pojęciem ekonomii społecznej rozumie się sposób określenia funkcjonowania działalności gospodarczej na terytorium danego państwa, który za podstawowe wzorce w realizacji tego celu stawia sobie kryteria społeczne i ekonomiczne. Do kryteriów społecznych zalicza się przede wszystkim:

 

- wspólnotowy charakter działania w sferze sektora publicznego

- demokratyczny system zarządzania

- inicjatywa o charakterze obywatelskim

 

 

 

 

 

Z kolei jeżeli chodzi o kryteria ekonomiczne, to zalicza się do nich przede wszystkim:

- ryzyko ekonomiczne

- suwerenność instytucji użytku publicznego

- ciągłe działanie organów państwa w stosunku do instrumentów finansowych

 

Ekonomia społeczna - definicja.

Innym nazewnictwem, które stosuje się w odniesieniu do ekonomii społecznej jest także przedsiębiorczość społeczna oraz gospodarka społeczna. Niezależnie od stosowanej nazwy ekonomia społeczna pełni kilka istotnych funkcji dla swojego społeczeństwa. Otóż do funkcji tych zalicza się integrację społeczną, działalność rynkową i produkcyjną, rozwój wspólnot lokalnych, usługi na rynku otwartym, usługi o charakterze wzajemnym, dostarczanie usług publicznych. Jeżeli chodzi o kwestię dostarczania usług publicznych to należy przez to rozumieć dostarczanie obywatelom państwa dostępu do publicznej opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Z kolei działalność rynkowa i produkcyjna oznacza przede wszystkim wspieranie przedsiębiorstw publicznych. Usługi o charakterze wzajemnym mają na za zadnie wspierać taki obszar rynku jak ubezpieczenia wzajemne, systemy barterowe, a także usługi zdrowotno-opiekuńcze. Natomiast przez usługi na rynku otwartym rozumie się przede wszystkim takie działania ze strony państwa, które wspierają zapewnienie wysokiej jakości usług oferowanych przez danych przedsiębiorców, którzy zyski z prowadzonej działalności przeznaczają na działalność charytatywną. W przypadku tych chodzi między innymi o przekazywanie zysków na poczet osób niepełnosprawnych.