Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa - pod pojęciem gospodarki narodowej rozumie się generalny zakres działalności gospodarczej, który jest prowadzony na terytorium całego kraju. Podczas używania tego pojęcia stosuje się również nazwy zamienne, a mianowicie: gospodarka krajowa i gospodarstwo krajowe. Nie zależnie od stosowanego nazewnictwa najważniejszym elementem gospodarki narodowej jest jej cel, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb ludności żyjącej na terytorium danego państwa. Należy także zaznaczyć, iż poszczególne gospodarki narodowe danych państwa mogą wchodzić w rozwój międzynarodowych przestrzeni ekonomicznych, które są tworzone przez zaprzyjaźniony obszar państw. Przykładem takiego obszaru może być na przykład Unia Europejska.

 

 

 


Gospodarka narodowa - definicja. 

W gospodarce narodowej wyróżnia się jej pięć podstawowych sektorów, do których zalicza się:

 

Sektor 1. -  rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa

Sektor 2. - górnictwo, budownictwo

Sektor 3. - handel, gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Sektor 4. - ubezpieczenia, nieruchomości, finanse

Sektor 5. - ochrona zdrowa, opieka społeczna, wymiar sprawiedliwości, wojsko i policja

 

Gospodarka narodowa daje możliwość zatrudnienia wielu osobom w państwie. Otóż w sektorze rolnictwa liczba osób zatrudnionych wynosi średnio 14%, w sektorze handlu - 25%, w sektorze ochrony zdrowia  i opieki społecznej - 39%, w sektorze przemysłu, górnictwa i budownictwa - 55%, z kolei w sektorze rynkowym - 69%. W latach 1995-2012 poziom produktywności pracy w naszym kraju był zdecydowanie wyższy w usługach rynkowych i przemyśle, niż w Stanach Zjednoczonych. W przemyśle dynamika nakładów charakteryzuje się tendencją wzrostową. Procenty te są współmierne do osiąganych przychodów przez gospodarkę narodową naszego państwa. Najwięcej przychodu do gospodarki narodowej przynoszą zyski z przemysłu, górnictwa i budownictwa.