Przepływy pieniężne

Mówiąc o przepływach pieniężnych, ważne jest zrozumienie tematu w kontekście sprawozdania finansowego i jego użytkowników. To właśnie odpowiednio sporządzony rachunek przepływów pieniężnych umożliwia dokonanie właściwej oceny podmiotu w zakresie generowania środków pieniężnych oraz ich wykorzystanie jak np. zapłata odsetek, spłata kredytu, lub innych zobowiązań. Taka forma prezentacji danych dotyczy głównie dużych firm, które podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. Ustawa o rachunkowości określa dwie metody tworzenia rachunku przepływów pieniężnych i jest to metoda bezpośrednia i pośrednia. Różnice, jakie występują między tymi metodami, to głównie sposoby prezentacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, natomiast przepływy z działalności finansowej i inwestycyjnej tworzone są tylko metodą bezpośrednią.

 

 

 


Przepływy pieniężne.

Można więc powiedzieć, że przepływy pieniężne to zarówno wpływy, jak i poniesione wszystkie wydatki, które wpłynęły na poziom środków pieniężnych, w okresie rozliczeniowym — danego podmiotu gospodarczego. Co więcej, przepływy pieniężne można zdefiniować jako przepływy gotówkowe, lub forma nadwyżki środków finansowych. Może to oznaczać szeroki zakres wpływów należności (inkasa) i wszystkich dodatkowych środków płynnych, czyli wygenerowanych dzięki rentowności działań firmy. Obejmuje to również zmiany dotyczące zapasów, należności, kredytów i innych zobowiązań nieposiadających specyfiki kosztów, na przykład inwestycje, a także kosztów, które nie mają specyfiki wydatków, jak na przykład amortyzacja. Podsumowując, przepływy pieniężne odpowiadają na pytanie, dlaczego wzrasta lub maleje w ciągu roku stan środków pieniężnych, precyzują przepływy netto, oraz dokładnie określają rozliczenia z właścicielami (dywidendy, wkłady własne i wycofanie środków finansowych). Przepływy pieniężne, są więc najlepszą formą odzwierciedlenia wartości przedsiębiorstwa i podstawą do oszacowania i wzrostu wartości akcji.

 


 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

  • Facebook
  • crunchbase
  • Linkedln

Pliki cookies