projekt

Projekt jest to złożony kompleks czynności, którego założenia i działania prowadzą do realizacji określonych celów. Projekt jest narzędziem, którego podstawowym celem jest wprowadzenie ulepszeń oraz nowych produktów, wykorzystywanym w wielu firmach oraz branżach takich jak m.in. ekonomia, finanse, bankowość, motoryzacja, lotnictwo, sprzedaż, marketing, telekomunikacja oraz wiele innych. Projekt prowadzi leader/kierownik projektu. Jest to osoba odpowiedzialna za całokształt pracy zespołu oraz jego końcowy efekt. Zespół jest dobierany przez kierownika projektu oraz przez niego zarządzany. Definicja projektu jest dość złożona z uwagi na różnego rodzaju zagadnienia, jakich projekt może dotyczyć, a także sposoby jego realizacji.

 

 

 


Projekt - definicja.

Jednym z podstawowych narzędzi projektu jest jego definicja. Stanowi ona bazę projektu. Należy zdefiniować zagadnienie, nad którym należy przystąpić do pracy. Następnie trzeba zebrać zespół osób, które przystąpią do pracy nad projektem z racji swoich kwalifikacji i umiejętności, które pomogą w jego realizacji. W zależności od uwarunkowań poszczególnych projektów, spośród których jedne mogą dotyczyć rozwiązania problemu, natomiast inne mają na celu wprowadzanie innowacji i ulepszeń. W każdym z przypadków podstawa jest rzeczowe określenie zagadnienia, nad którym będzie pracować zespół projektu. Struktura definicji powinna być szczegółowo opracowana na etapie wstępnych prac projektu.

Kolejnym etapem jest pomiar. Należy zgromadzić wszelkie dostępne dane na temat, którego dotyczy projekt. Trzeba pamiętać o poszukiwaniu nowych danych oraz zestawieniu ich z dotychczasowymi, aby czerpać z nich wymierne korzyści potrzebne do realizacji projektu.

Po zebraniu danych następuje ich analiza. Osoby zaangażowane w projekt muszą szczegółowo sprawdzić wszystkie dostępne dane w obrębie definicji projektu i wyodrębnić ich kluczowe wskaźniki. Analiza musi być oparta o zbiór danych zgromadzonych w trakcie pracy nad projektem.

Po wyszczególnieniu najważniejszych danych wynikających z ich wcześniejszej analizy należy szukać ulepszeń. Ulepszenia stanowią integralną część projektu i z zasady są jego głównym celem. Trzeba oszacować wszystkie uwarunkowania, w jakich obrębie projekt ma funkcjonować i zainicjować proces ulepszenia jakości procesu, który został wyszczególniony w definicji projektu.

Ostatnim etapem projektu jest jego kontrola. Po wyodrębnieniu danego zagadnienia oraz jego ulepszeniu na podstawie analizy danych należy się upewnić, że zmiana ta będzie trwała. Wskazane jest wyszukanie metod, które pozwolą kontrolować wszystkie aspekty projektu oraz czy ewentualna inwestycja w niego przyniesie wymierne profity dla firmy. Metody kontroli muszą zostać przygotowane przez zespół oraz zatwierdzone przez kierownika projektu, który ostatecznie musi kontrolować ich rezultaty.


 


Projekt.

Istnieją różne rodzaje projektów np.: projekt restrukturyzacji, projekt renowacji, projekt budowy, projekt innowacji itd.
Wyżej wymienione są projektami o największym zasięgu z dużą ilością członków zespołu. W takich przypadkach struktura zespołu projektu może być bardziej złożona i podzielona na różne podzespoły.

 

 


 

 

 

Pliki cookies