udziały

Na rynkach finansowych udziały traktowane są jako jednostka  wykorzystywana jako fundusz inwestycyjny przez chociażby spółki komandytowe czy fundusze inwestujące w nieruchomości i termin ten równoznaczny jest z pojęciem akcji. Korporacje emitują akcje, które są oferowane do sprzedaży w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Właściciel udziałów w korporacji jest jej udziałowcem (lub akcjonariuszem) korporacji. Udział jest zatem niepodzielną jednostką kapitału, wyrażającą stosunek własności pomiędzy spółką a akcjonariuszem. Całkowita wartość nominalna wyemitowanych udziałów stanowi kapitał spółki, który może jednak nie odzwierciedlać wartości rynkowej tych akcji. Dochód z tytułu posiadania akcji zwany jest dywidendą. Proces kupowania i sprzedawania akcji często wymaga przejścia przez maklera giełdowego, który odgrywa tutaj rolę pośrednika.

 

 

 

 


Udziały - definicja.

Udziały wyceniane są według różnych zasad i uzależnione od specyfiki danego rynku. Jednakże podstawową przesłanką jest fakt, że udział jest wart ceny, po której prawdopodobna byłaby dokonana transakcja, gdyby akcje zostały sprzedane. Płynność na rynku jest głównym czynnikiem uzależniającym, czy dana akcja może zostać sprzedana w danym momencie. Faktyczna transakcja sprzedaży udziałów między kupującym a sprzedającym jest uważana za najwiarygodniejszy wskaźnik rynkowy co do "prawdziwej wartości" akcji w tym konkretnym czasie. Akcje są jednostkami udziałowymi w przedsiębiorstwie lub aktywach finansowych, które zapewniają równy podział wszelkich zysków, o ile zostały zadeklarowane, w formie dywidend. Dwa główne rodzaje akcji to akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane. Fizyczne papierowe certyfikaty giełdowe zostały w dzisiejszych czasach zastąpione elektroniczną rejestracją akcji, tak jak akcje funduszy inwestycyjnych, które od dawna są rejestrowane elektronicznie.

Zakładając spółkę, właściciele mogą zdecydować o emisji akcji zwykłych lub akcji uprzywilejowanych. Większość firm emituje jednak akcje zwykłe. Akcje mogą być korzystne dla akcjonariuszy poprzez aprecjację i dywidendy, co sprawia, że akcje zwykłe stają się bardziej ryzykowne niż akcje preferowane. Akcje zwykłe są również objęte prawem głosu, co zapewnia akcjonariuszom większą kontrolę nad działalnością spółki. Ponadto niektóre akcje zwykłe są objęte prawem poboru, co gwarantuje, że akcjonariusze mogą kupować nowe akcje i jednocześnie zachować swój procentowy udział w emisji nowych akcji spółki.

Natomiast preferowane akcje zazwyczaj nie oferują wartości firmy ani prawa głosu w korporacji. Jednak zazwyczaj ustalają kryteria płatności; dywidendę wypłacaną regularnie, co powoduje, że akcje są mniej ryzykowne niż akcje zwykłe. Ponadto preferowane akcje mogą być często umarzane po korzystniejszej cenie niż akcje zwykłe. Ponieważ uprzywilejowane akcje są traktowane priorytetowo w stosunku do akcji zwykłych, jeżeli firmy zgłaszają bankructwo i płacą pożyczkodawcom, preferowani akcjonariusze otrzymują płatności przed wspólnymi akcjonariuszami. Ponieważ liczba akcjonariuszy jest zależna od liczby akcji, akcjonariusze mogą ograniczyć tę liczbę, jeśli uznają to za stosowne.

 

 


 

 

 

 

Pliki cookies