przedsiębiorstwo definicja

Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność gospodarczą. Jest ona nie tylko wyodrębniona prawnie, ale również terytorialnie, ekonomicznie i organizacyjnie. Ponadto obejmuje zasoby finansowe, ludzki, niematerialni i materialne. 

Przedsiębiorstwo może prowadzić zatem działalność produkcyjną, usługową i handlową. Przedsiębiorstwo posiada ponadto zdolność do czynności prawnych, z kolei jego forma i ustrój określone są w danym systemie prawnym. Celem każdego przedsiębiorstwa będzie działalność, która będzie przynosiła zyski ze sprzedaży produktów oraz usług. 

 

 

 

 


Co to jest przedsiębiorstwo?

 

Przedsiębiorstwa można podzielić ze względu na prawo gospodarcze:

- w ujęciu gospodarczym - przedsiębiorstwo jest wtedy podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie tylko na własne ryzyko, ale również odpowiedzialność i rachunek. Działalność prowadzona jest także w trwały sposób,

- w ujęciu funkcjonalnym - przedsiębiorstwo będzie stale prowadzić działalność w zarobkowych celach,

- w ujęciu przedmiotowym - przedsiębiorstwo jest wtedy działalnością gospodarczą, w której skład wchodzą składniki majątkowe, które mają charakter materialny oraz niematerialny, umożliwiają one na prowadzenie działalności handlowej, wytwórczej albo usługowej,

 

Przedsiębiorstwa można podzielić także ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:

 

- handlowe - przedsiębiorstwa będą oferowały zarówno handel detaliczny, jak i hurtowy,

- produkcyjne - przedsiębiorstwa wytwarzające dobra materialne czyli wyroby oraz produkty, a także przedsiębiorstwa budowlane, rolne i przemysłowe (przemysłu wydobywczego oraz przetwórczego).

- usługowe - przedsiębiorstwa, które świadczą usługi w tym usługi gastronomiczne, oświatowe, turystyczne, finansowe, spedycyjno-transportowe, komunalne, zdrowotne, kulturalne i wiele innych. 

Przedsiębiorstwa można podzielić ze względu na jego wielkość:

- mikro przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie będzie przekraczał 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie będzie większy niż 2 miliony euro

- małe przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób, natomiast ich roczny obrót nie będzie przekraczał 10 milionów euro lub roczny całkowity bilans nie będzie większy niż 10 milionów euro

- średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników, natomiast jego roczny obrót nie będzie przekraczał 50 milionów euro lub całkowity roczny bilans nie będzie wyższy niż 43 miliony euro

- duże przedsiębiorstwa - są to przedsiębiorstwa, które nie należą do wymienionych wcześniej przedsiębiorstw

 

Przedsiębiorstwa można również podzielić ze względu na własność przedsiębiorstwa:

 

- publiczne - są to przedsiębiorstwa, które należą do Skarbu Państwa, do jednostek samorządu terytorialnego, a także własności mieszane

- prywatne - są to przedsiębiorstwa nie tylko należące do osób fizycznych, ale również spółdzielnie i spółki cywilne