PKB definicja

PKB, czyli produkt krajowy brutto jest uznawany za jeden z podstawowych i ważniejszych wskaźników, który ma za zadanie opisywać efekt pracy społeczeństwa w danym kraju. 

PKB opisuje całkowitą wartość usług oraz dóbr, które zostały wyprodukowane na terenie kraju w określonej jednostce czasu (zazwyczaj miarodajnym okresem jest 1 rok). Za pomocą aktualnej wartości PKB, można określić wzrost lub też spadek gospodarczy. PKB to miara wielkości gospodarki kraju. Wzrost wartości wskaźnika, jakim jest PKB oznacza zazwyczaj polepszenie stanu gospodarki kraju, co ma odzwierciedlenie np. w eksporcie czy też w zwiększeniu ilości inwestycji zagranicznych. 

 

 

 

 

 


Co wpływa na zwiększenie PKB?

Czynnikiem, który wpływa istotnie na wartość PKB danego kraju jest postęp techniczny, pozwalający zazwyczaj na zwiększenie zdolności wytwórczych gospodarki kraju. Postęp odzwierciedla się w takich aspektach jak jakość wytwarzanych produktów i usług finalnych w kraju, strukturze zatrudnienia (ilość bezrobotnych i zatrudnionych) oraz w kwalifikacjach, które prezentuje zatrudniana siła robocza. 

 


PKB realny i nominalny

PKB nominalny - stanowi łączną wartość dóbr oraz usług, wytworzonych w kraju, którą szacuje się w oparciu o aktualną wartość pieniądza na rynku. Zmiany cen, związane ze zjawiskami takimi jak inflacja i deflacja, mają wpływ na wartość PKB nominalnego.

PKB realny - liczony jest w oparciu o stałe ceny, obowiązujące na rynku bieżącym z roku bazowego, zmiany cen związane z inflacją i deflacją, nie mają wpływu na wartość PKB realnego. PKB realny jest uznawany za właściwy miernik wzrostu gospodarczego, ponieważ jego zmiany związane są tylko i wyłącznie ze zmianami rozmiaru fizycznego produkcji w danym kraju,

Porównanie PKB poszczególnych krajów, dokonuje się przeliczając według aktualnie obowiązującego kursu wymiany walut, najczęściej przeliczając na dolary amerykańskie.

 


PKB per capita

PKB nie jest jednak miernikiem idealnym. Stanowi wyznacznik wielkości gospodarki, natomiast nie jest zadowalającą miarą zamożności społeczeństwa w kraju, gdyż nie uwzględnia liczby ludności. Dlatego też, jako miarę dobrobytu w społeczeństwie kraju, wprowadzono inny wskaźnik, określany jako PKB per capita. Jest to PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Jednak i temu wskaźnikowi zarzuca się jego nie idealność, ponieważ nie uwzględnia kwestii takich jak chociażby produkcja nieewidencjonowana, wartość czasu wolnego, jakość usług, wartości produktów wytworzonych bezpłatnie np. w czasie wolontariatu. Dlatego do oceny jakości życia zostały stworzone też inne wskaźniki jak np. wskaźnik rozwoju społecznego (HDI).