kapitał własny definicja

Kapitał własny inaczej mówiąc, to wartościowy odpowiednik składników majątku, do którego w danej jednostce przysługuje tak zwane prawo własności.

Do przedsiębiorstwa wniesione one zostały przez właścicieli. Założyciele nabyli sobie tym samym prawo do uczestnictwa w podziale zysku, a także do zwrotu kapitału na przykład w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Przedmioty te mogą znacznie pochodzić z przeznaczenia całości albo części wygospodarowanego zysku między innymi na cele rozwojowe. Dodatkowo mogą mieć one postać pieniężną lub rzeczową. Kapitał własny również występuje w odpowiedniej postaci w zależności od tak zwanej formy organizacyjno-prawnej jednostki gospodarczej.Tuż obok kapitału własnego, kolejnym źródłem finansowania przedsiębiorstwa są kapitały obce. Warto także wiedzieć, że księgowa wartość kapitału własnego równa jest sumie wartości kapitału zakładowego, kapitału z aktualizacji wyceny, kapitału zapasowego oraz z pozostałych kapitałów rezerwowych i niepodzielonego zysku z poprzednich lat. Pochodzić również może ze zysku netto z bieżącej działalności, który jest pomniejszony o sumę wartości należnych wpłat właśnie na kapitał zakładowy, niepokrytej straty, akcji własnych oraz straty netto z bieżącej działalności, oraz odpisów z zysku netto w ciągu jednego roku obrotowego.

 

Kapitał własny to także wartość środków gospodarczych, które są wniesione do firmy przez udziałowców, wspólników czy też akcjonariuszy, a także środków wygospodarowanych przez przedsiębiorstwo w toku jej działalności. Powołując się na art. 28 ust.1 pkt 10 o rachunkowości na dzień bilansowy, kapitały własne z wyjątkiem akcji, wyceniają się według wartości nominalnej. Istotną rolę w firmie pełni właśnie kapitał własny. Jest podstawowym źródłem finansowania, który pozostaje bezterminowo do dyspozycji przedsiębiorstwa. Dodatkowo stanowi zabezpieczenie dla aktualnych oraz potencjalnych wierzycieli firm. Dlatego, też kapitał własny powinien kształtować się na poziomie umożliwiającym aktualnie działalność inwestycyjną oraz podjęcie prac rozwojowych lub zaciągniecie kredytu.

 

 


Rodzaje kapitału własnego.

  • Kapitały powierzone - inaczej mówiąc pierwotne wkłady finansowe albo rzeczowe - aporty - właścicieli, które zostały wniesione w chwili zakładania podmiotu gospodarczego. Dodatkowo mogą być one później uzupełnione - podwyższone.
  • Kapitały samofinansowania - kapitały te powstają z osiągniętego zysku, który został zatrzymany w firmie lub w innych źródłach charakterystycznych dla odpowiedniej działalności.

 

 


 

Pliki cookies