ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) to trzy kluczowe obszary, które są wykorzystywane do oceny działalności społecznej i ekologicznej oraz zarządzania w przedsiębiorstwach. Stanowią one trzy główne kategorie kryteriów, na które coraz częściej zwraca się uwagę w ocenie zrównoważonego rozwoju i wydajności firm.

 

  • Environmental (Środowiskowy): Obejmuje działania firmy w obszarze ochrony środowiska. Dotyczy to zarządzania zużyciem energii, emisjami gazów cieplarnianych, odpadami, zużyciem wody, czy też ogólnie podejścia do wykorzystania zasobów naturalnych. Firmy starają się ograniczać negatywny wpływ na środowisko poprzez inwestowanie w energię odnawialną, redukcję emisji CO2, czy też minimalizację odpadów. Na przykład, firma motoryzacyjna może inwestować w rozwój samochodów elektrycznych lub wykorzystywać procesy produkcji przyjazne dla środowiska.

  • Social (Społeczny): Dotyczy społecznych aspektów działalności firmy, takich jak relacje z pracownikami, kwestie związane z pracą, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dywersyfikacja zatrudnienia, sprawiedliwość społeczna, czy zaangażowanie społeczności lokalnych. Firmy starają się dbać o dobre relacje z pracownikami, zapewniać równościowe szanse zatrudnienia i dbać o ich bezpieczeństwo. Przykładem może być firma, która inwestuje w programy szkoleniowe dla pracowników, wspiera równość płci w miejscu pracy czy prowadzi działania charytatywne w społeczności lokalnej.

  • Governance (Zarządzanie): Odnosi się do struktury zarządzania i nadzoru w firmie. To obejmuje zarządzanie korporacyjne, etykę biznesu, przejrzystość w działaniu, odpowiedzialność zarządców, a także podejście do różnorodności w zarządzie i radach nadzorczych. Firmy starają się zapewnić przejrzystość w działaniach, unikając konfliktów interesów i stosując etyczne standardy. Przykładowo, firma może mieć przejrzyste zasady dotyczące rekrutacji do zarządu i monitorowania wyników finansowych.

Przykład ESG.

Przykładem praktycznego podejścia do ESG może być sytuacja, w której firma farmaceutyczna wykazuje dbałość o wszystkie trzy obszary ESG. Może ona inwestować w badania i rozwój nowych leków (aspekt środowiskowy), zapewniać odpowiednie warunki pracy i dbać o zdrowie pracowników (aspekt społeczny) oraz prowadzić etyczne zarządzanie, unikając konfliktów interesów w procesie podejmowania decyzji biznesowych (aspekt zarządzania).

ESG staje się coraz bardziej istotne dla inwestorów, konsumentów i społeczeństwa jako całości. Firmy, które angażują się w ESG, mogą zyskać zaufanie klientów, zwiększyć swoją wartość rynkową, przyciągnąć inwestorów odpowiedzialnych społecznie i zyskać przewagę konkurencyjną poprzez długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju. ESG to nie tylko nowa moda, ale coraz bardziej istotny element, który determinuje sukces i społeczne oddziaływanie firm na dzisiejszym rynku.