weksel definicja

Wekslem powszechnie nazywany jest papier wartościowy, który umożliwia osobie posiadającej taki weksel, egzekwowanie od dłużnika zapłaty sumy określonej na tym dokumencie. Dłużnika nazywa się trasatem, a wierzyciela nazywa się remitentem. Podstawową zaletą takie dokumentu jest to, iż wierzyciel w sprawny i szybki sposób może domagać się zwrotu zobowiązania ze strony dłużnika. W związku z czym jest on powszechnie stosowany. Wystawia się go przede wszystkim w sytuacjach zabezpieczenia pożyczki, bądź kredytu. Zapłata weksla ma charakter bezwarunkowy, a sam weksel ma charakter samodzielny oraz jest niezależny od zawieranej umowy pomiędzy podmiotami. Weksel należy do niezbędnej przesłanki uprawnień wekslowych wierzyciela. 

 

 

 

 

 


Co to jest weksel?

Weksel dzieli się na: trasowany, in blanco, własny. Jeżeli chodzi o weksel trasowany to polega on na poleceniu zapłaty określonej kwoty zobowiązania wskazanemu na nim reminentowi, bądź osobie, która posiada weksel oraz nieprzerwany szereg indosów. W związku z czym, przy zastosowaniu tego rodzaju weksla może dojść do zaspokojenia dwóch wierzytelności jednocześnie. Natomiast weksel in blanco jest równie często stosowany, aczkolwiek jest on najbardziej ryzykownym z weksli, jeżeli chodzi o sytuację dłużnika. Bowiem wierzyciel ma możliwość wpisania dowolnej kwoty zobowiązania, z której będzie musiał się wywiązać dłużnik. Bowiem zawiera on jedynie podpis dłużnika i nie posiada wszystkich tych cech, które są wymagane przez prawo polskie. W dokumencie tym nie jest oznacza z góry wysokość zobowiązania. W przypadku tym poręczyciel odpowiada tak samo jak ten, za którego poręczył. Również istotną kwestią jest to, że poręczyciele weksla in blanco nie mogą odwołać się od tego poręczenia. Z kolei weksel własny jest tak uregulowany, iż wystawca nie możliwości bycia jednocześnie reminentem, natomiast wszelkie kwestie zobowiązania są uregulowane wyłącznie między tymi dwoma podmiotami. A roszczenia wynikające z tego weksla przedawniają się z upływem trzech lat. Podstawową różnicą pomiędzy wekslem własnym, a trasowanym jest to, że weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie do zapłaty przez wystawcę, a weksel trasowany - bezwarunkowe polecenie do uregulowania długu wyznaczonej osobie trzeciej. 

Do podstawowych elementów weksla zalicza się przede wszystkim: słowo "weksel" na dokumencie, przyrzeczenie do uregulowania zobowiązania, termin i miejsce płatności, data i miejsce wystawienia weksla, oznaczenie osoby na rzecz której zapłata ma być zrealizowana, jak również podpis wystawcy weksla. 

 

 


 

 

 

Pliki cookies