co to jest praca
praca definicja

Każdy z nas wykonuje codziennie jakąś pracę. Praca inaczej zwana działalnością człowieka to nie inaczej jak miernik wysiłku jaki dany człowiek wkłada w wytworzenie danego dobra. Jest to czynność świadoma, fizyczna lub umysłowa, skupiająca się na danym zadaniu dążąca do osiągnięcia założonego wcześniej celu. Poprzez pracę człowiek tworzy wartość ekonomiczną w postaci usług czy towarów. Niektóre z wykonywanych prac polegają na wykorzystaniu ze względu na ich czynności lub właściwości - maszyny, zwierzęta, narzędzia i materiały. Według podejścia ekonomicznego praca wyrażana jest w roboczogodzinach. Spośród trzech czynników produkcji obok ziemi i kapitału, praca jest jednym z nich. Niektóre teorie ekonomiczne zwą pracę kapitałem ludzkim oraz zdolnościami posiadanymi przez siłę roboczą. Wydajność pracy zależna jest od umiejętności wykonujących ją osób oraz ich umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technologiami. 

 

 

 


Co to jest praca?

Szkocki myśliciel i filozof Adam Smith autor "Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" stwierdził, iż "roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego prac, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

 Jest to wczesna definicja dzisiejszego produktu krajowego brutto. Bogactwo danego narodu zależy według Smitha od wykonywanej pracy przez społeczeństwo. Praca ta jednak może zostać źle spożytkowana i doprowadzić do niskiej jej wydajności, a sami pracownicy muszą włożyć więcej wysiłku, aby wytworzyć dane dobra. Praca we współczesnym społeczeństwie jest wykonywana przez przedsiębiorców - działających na własny rachunek oraz pracowników najemnych, którzy w zamian za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie. 

 


Praca - definicja.

Według psychologii istnieją trzy podejścia człowieka to pracy. Pierwsze z nich to nastawienie punitywne, w którym człowiek traktuje pracę jako przymus. Praca jest dla wykonującego niezgodna z jego wolą, często jest efektem przemocy fizycznej, moralnej lub ekonomicznej. Drugie podejście - instrumentalne -  traktuje pracę jako środek zaspokajania potrzeb. Trzecie zaś postrzega wykonywanie pracy jako wartości, cel sam w sobie, jest źródłem samorealizacji, środkiem do  wyższych celów a także staje się dla wykonującego stylem życia. Podejście do pracy jest indywidualną sprawą każdego człowieka i zależy od jego sytuacji życiowej, poziomu wykształcenia i motywacji zewnętrznych. Zadowolenie z pracy jest wypadkową wielu czynników materialnych i pozamaterialnych. Stan równowagi pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami człowieka a ich zaspokojeniem w trakcie pracy wiąże się z zadowoleniem z niej. Satysfakcja z wykonywanej pracy przekłada się na postawę wobec zakładu pracy, innych pracowników i pracodawcę oraz podejście do wykonywanego przez siebie zawodu. Praca ma również drugie oblicze. Jest nim bezrobocie. Zjawisko to polega na tym, że część chętnych do wykonywania pracy i mogących ją podjąć nie może znaleźć zatrudnienia. 

 

Zapoznaj się z naszymi produktami finansowymi na naszej witrynie Oferty kredytowe - Procredito.pl między innymi:

 


 

 

Pliki cookies