organizacja definicja cechy

Organizacja jest pojęciem szerokim, mającym wiele różnych znaczeń w zależności od perspektywy. Ogólnie, organizację zdefiniować można, jako pewien system społeczny, który utworzony został dla osiągnięcia określonego celu danego rodzaju. Organizacja jest zespołem ludzi, którzy mają wspólny cel, który możliwy jest do osiągnięcia poprzez zastosowanie określonych kompilacji i skojarzeń wszelkich zasobów zarządzanych w dany sposób. Inna definicja mówi, że organizacja to grupa ludzi współpracujących między sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany, po to aby móc osiągnąć określony zestaw celów (operacyjnych, strategicznych bądź też taktycznych). 

 

 

 


Cechy Organizacji.

 

Organizacja posiada swoje określone cechy, do których zaliczyć można przede wszystkim:

 

 • celowość;
 • możliwość poddana kierowaniu;
 • sposób zorganizowania;
 • wyodrębnienie z otoczenia.

 

Definiując organizację w szerszym znaczeniu, przedstawić można ją jako określony rodzaj całości z punktu widzenia stosunku do tej całości jej własnych elementów. Tak więc, jest to taka całość, w której wszystkie jej składowe przyczyniają się do powodzenia tejże całości. Organizacja w znaczeniu węższym odnosi się do danego typu struktury. Mianowicie, jest to określone uporządkowanie, gdzie wszelkie jednostki ustosunkowane są do siebie w taki sposób, że działają jako całość, jednakże każda z jednostek ma swoje indywidualne zadanie do wykonania.

 

Organizację definiować możemy w trzech różnych ujęciach, mianowicie:

 

 • atrybutowym, jako określoną całość na którą składają się określone części przyczyniające się do efektywnego funkcjonowania całości. W tym znaczeniu organizacja jest atrybutem (cechą) rzeczy zorganizowanych;
 • rzeczowym, dotyczącym zespołów ludzkich oraz instytucji, które rozumiane są jako wydzielone z otoczenia i wewnętrznie uporządkowane, a także posiadające między sobą określone zależności zbiory elementów, zwane podsystemami;
 • czynnościowym, jako racjonalny proces związany z organizowaniem bądź też przeobrażaniem zorganizowanych całości.

 

Jeszcze inaczej organizację definiuje się w ujęciu systemowym. Wtedy też określana jest ona jako dany system, który zachowuje się w sposób rozmyślny i posiada wspólne cele, które to przyczyniają się do zastosowania podziału pracy, natomiast system komunikacyjny oraz informacyjny umożliwia oddziaływanie pomiędzy względnie samodzielnymi, przy czym chociaż jeden z tychże podsystemów odpowiada za pełnienie funkcji regulacyjno-sterujących w tymże systemie.

Ujęcie modelowe organizacji mówi, że składa się ona z czterech różnych części: kultury, struktury społecznej, struktury fizycznej oraz technologii. Elementy te są ze sobą wzajemnie powiązane i działają w określonym otoczeniu dalszym bądź też bliższym. (makro oraz mikrootoczeniu).

Organizacja może przybierać szereg różnych form, do najważniejszych współczesnych form organizacji zaliczyć możemy:

 

 • organizację administracyjną;
 • organizację wojskową;
 • organizację religijną;
 • organizację gospodarczą;
 • organizację publiczną;
 • organizację non-profit;
 • organizację polityczną.

 

 

Pliki cookies