internalizacja

Internalizacja to proces, w którym jednostka przyjmuje i integruje normy społeczne, wartości, przekonania czy zachowania jako swoje własne, wewnętrzne i autentyczne. Oznacza to przeniesienie zewnętrznych norm czy wzorców postępowania do własnego systemu wartości, dzięki czemu stają się one częścią tożsamości jednostki.

Podstawowym aspektem internalizacji jest konwersja zewnętrznych bodźców, takich jak oczekiwania społeczne, reguły czy normy, na wewnętrzne przekonania, wartości i standardy postępowania. Proces ten wymaga zrozumienia, zaakceptowania i integracji zewnętrznych bodźców z własnymi przekonaniami i wartościami, co prowadzi do utworzenia spójnego systemu przekonań i wartości.

Internalizacja odgrywa istotną rolę w procesie socjalizacji jednostki, czyli procesie przyswajania norm, wartości i zachowań obowiązujących w danej społeczności czy grupie. Jest kluczowym mechanizmem, który pozwala jednostce adaptować się do otoczenia społecznego i kulturowego oraz funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

 

Przykład internalizacji.

Przykładem internalizacji może być proces wychowania dzieci. Rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie przekazują dzieciom różne normy społeczne, takie jak zasady grzeczności, wartości moralne czy oczekiwane zachowania. W miarę jak dzieci rosną, te zewnętrzne zasady mogą stopniowo przechodzić do ich wewnętrznego systemu wartości. Na przykład, dziecko może na początku być nakłaniane przez rodziców do zachowania grzeczności wobec innych, ale w miarę upływu czasu, zasada ta może stać się integralną częścią ich własnych przekonań i postępowania, internalizując ją jako swoje własne wartości.

Internalizacja odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tożsamości jednostki oraz jej zachowań społecznych. Proces ten pozwala na adaptację do społecznych oczekiwań i standardów, umożliwiając jednocześnie rozwój stabilnych i spójnych wartości oraz postaw. Jednakże, stopień internalizacji może być różny w zależności od jednostki i środowiska, w którym się rozwija, co może prowadzić do różnic w akceptacji i stopniu przestrzegania norm społecznych.