W pewnym momencie prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się, że wysokość długów nie pozwala już na dalsze funkcjonowanie firmy. Stosowanym wtedy zabiegiem jest procedura upadłościowa. W ten sposób realizowanych jest kilka celów. Pierwszym z nich jest zakończenie działalności, a wraz z nim uporanie się z uciążliwymi zobowiązaniami finansowymi.

 

Drugi cel dotyczy z kolei wierzycieli, których interesy zostają w ten sposób zaspokojone w jak największym stopniu. Aby postępowanie upadłościowe zostało rozpoczęte, konieczne jest złożenie wniosku przez zadłużoną firmę lub wierzycieli. Warto wspomnieć, że aby ogłoszona została upadłość firmy, przedsiębiorstwo musi być zadłużone u więcej niż jednego wierzyciela. Jak przebiega cały ten proces? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. 

Kiedy ogłosić upadłość firmy? 

Jakie są przesłanki do ogłoszenia upadłości firmy? Wiemy już, że firma musi posiadać przynajmniej dwóch wierzycieli, którzy samodzielnie nie są w stanie odzyskać swoich należności. Według prawa upadłościowego dłużnik musi być niewypłacalny. Co to oznacza? Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie reguluje wymagalnych zobowiązań finansowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zadłużona firma musi posiadać tzw. zdolność upadłościową. Kiedy już niewypłacalność zaistnieje, rozpoczyna się 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Każda z tych przesłanek została określona przez ustawodawcę. Zdolność upadłościową – a więc samą możliwość ogłoszenia upadłości – posiadają wszyscy przedsiębiorcy, spełniający kryteria przewidziane dla przedsiębiorców w Kodeksie cywilnym. Ogłoszenie upadłości nie jest jednak jedyną możliwością. Alternatywnym rozwiązaniem jest chociażby przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, które oprócz możliwości spłaty zobowiązania, daje szansę na to, że biznes przetrwa.

Etapy procedury upadłościowej.

Jak wygląda procedura upadłościowa? Zwykle dzieli się ją na 2 główne etapy: postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości oraz właściwe postępowanie upadłościowe. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, do ogłoszenia upadłości dochodzi w wyniku złożenia stosownego wniosku i to właśnie ta czynność rozpoczyna całą procedurę. Oprócz dostarczenia odpowiednio przygotowanego dokumentu konieczne jest również wniesienie opłaty wynoszącej 1000 złotych oraz zaliczki na poczet wydatków związanych z przeprowadzeniem całej procedury. Kiedy wniosek zostanie rozpoznany przez sąd, następuje kolejny etap, czyli właściwe postępowanie upadłościowe. Wydane zostaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, o ile sąd stwierdzi zaistnienie wszystkich niezbędnych przesłanek.

To moment na zgłoszenie syndykowi wierzytelności przez wierzyciela osobistego. Kiedy minie już na to termin, syndyk przygotowuje listę wierzytelności i przekazuje ją sędziemu-komisarzowi. Zostaje to obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tej chwili wierzyciele mają 2 tygodnie na wniesienie sprzeciwu co do uznania wierzytelności jedynie w części lub odmowy uznania wierzytelności. Upadły, syndyk lub wierzyciele mogą złożyć zażalenie na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu. W zależności od wyniku tego etapu dokonywane są zmiany na liście wierzytelności. 

Następnie syndyk ustala skład masy upadłości i w tym celu sporządza spis inwentarza oraz spis należności. Na podstawie przygotowanego przez niego planu likwidacyjnego następuje likwidacja masy upadłości. Pozyskane w ten sposób fundusze są dzielone między wierzycieli zgodnie z zasadami przewidzianymi przez prawo upadłościowe. Sąd stwierdza wtedy zakończenie postępowania upadłościowego, chyba że zostanie ono umorzone na żądanie wszystkich wierzycieli przy jednoczesnej zgodzie upadłego lub gdy istnieje brak majątku na pokrycie bieżących kosztów postępowania.

Jak sporządzić wniosek o upadłość firmy? 

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy musi spełniać pewne wymogi formalne. Niezbędnymi elementami są:

  • dane identyfikacyjne dłużnika, 
  • określenie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
  • podanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie, 
  • określenie, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu,
  • wskazanie, czy dłużnik jest spółką publiczną. 

Oprócz tego wymagane jest dodanie niezbędnych załączników, takich jak aktualny wykaz majątku, bilans dla celów postępowania, spis wierzycieli, spis podmiotów zobowiązanych wobec dłużnika czy informacja o toczących się postępowaniach itd. Obowiązkowym elementem jest także oświadczenie o prawdziwości danych przedstawionych we wniosku. W razie jego braku wniosek nie zostanie w ogóle rozpatrzony.