Instytucja finansowa jest to podmiot gospodarczy, kt贸rego g艂贸wnym celem jest 艣wiadczenie na rzecz klient贸w us艂ug finansowych, w tym w szczeg贸lno艣ci operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie 艣rodk贸w pieni臋偶nych, jak r贸wnie偶 艣wiadczenie us艂ug po艣rednictwa finansowego. Bior膮c pod uwag臋 kryterium podmiotowe finans贸w mo偶na wyr贸偶ni膰 nast臋puj膮ce rodzaje finans贸w : Finanse pa艅stwa - s膮 to inaczej finanse publiczne, czyli obejmuj膮ce zasoby pieni臋偶ne pa艅stwa. Zasoby pieni臋偶ne pa艅stwa s膮 to zar贸wno procesy gromadzenia, jak i podzia艂u 艣rodk贸w publicznych znajduj膮cych si臋 w dyspozycji w艂adz publicznych. 艢rodki publiczne mog膮 wyst臋powa膰 w postaci : bud偶etu pa艅stwa, funduszy gromadzonych i rozdysponowanych przez pa艅stwo poza bud偶etem, bud偶et贸w samorz膮du terytorialnego oraz bud偶et贸w ubezpiecze艅 spo艂ecznych. G艂贸wnymi podmiotami finans贸w publicznych s膮 : parlament, rz膮d i jego organy centralne oraz jednostki samorz膮du terytorialnego. Finanse publiczne pe艂nia bardzo wiele istotnych funkcji, takich jak : alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna. W sektorze publicznym pa艅stwa znajduj膮 si臋 takie instytucje jak : organy w艂adzy publicznej, jednostki samorz膮du terytorialnego, jednostki bud偶etowe, samorz膮dowe zak艂ady bud偶etowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki bud偶etowej, pa艅stwowe fundusze celowe, ZUS, NFZ, Samodzielne publiczne zak艂ady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk, pa艅stwowe i samorz膮dowe instytucje kultury oraz filmowe. Finanse przedsi臋biorstw - jest to element og贸艂u zjawisk ekonomicznych, zwi膮zanych z gromadzeniem i podzia艂em zasob贸w pieni臋偶nych. Finanse przedsi臋biorstw s膮 niejako elementem pieni臋偶nego mechanizmu wymiany oraz podzia艂u warto艣ci zar贸wno rzeczowych i us艂ug. Finanse gospodarstw domowych - zwane popularnie bud偶etami domowymi. Pod tym rodzajem finans贸w kryje si臋 grupa zjawisk i proces贸w zwi膮zanych z gromadzeniem, podzia艂em oraz wydatkowaniem zasob贸w pieni臋偶nych w gospodarce, pod warunkiem, 偶e s膮 one realizowanych przez gospodarstwa domowe. Bud偶ety gospodarstw domowych dotycz膮 ka偶dego cz艂owieka, gdy偶 obejmuj膮 codzienne zjawiska pieni臋偶ne jak : przychody, wydatki i oszcz臋dno艣ci.


 Najwa偶niejsze instytucje finansowe w Polsce to:

- Narodowy Bank Polski.

- Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

- Komisja Nadzoru Finansowego.

- Korporacja Ubezpiecze艅 Kredyt贸w Eksportowych SA.

- Gie艂da Papier贸w Warto艣ciowych]]w Warszawie.

-Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych.

- Rynek Papier贸w Warto艣ciowych CeTO.

- Towarowa Gie艂da Energii.

- Warszawska Gie艂da Towarowa.

- Izba Dom贸w Maklerskich.

- Stowarzyszenie Emitent贸w Gie艂dowych.

- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.