Stopa referencyjna to rentowno艣膰 bon贸w pieni臋偶nych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Operacje te polegaj膮 na zakupie lub sprzeda偶y kr贸tkoterminowych, z regu艂y ok. 7-dniowych, bon贸w pieni臋偶nych na rynku mi臋dzybankowym w celu przywr贸cenia r贸wnowagi p艂ynno艣ciowej w sektorze bankowym. Wysoko艣膰 stopy referencyjnej wp艂ywa na poziom WIBOR-u, kt贸ry stanowi podstaw臋 oprocentowania kapita艂u obcego. Jedna z podstawowych st贸p procentowych ustalanych w Polsce przez Rad臋 Polityki Pieni臋偶nej, stopa referencyjna NBP ustalana jest od 6 lutego 1998r. Podstawowe narz臋dzia polityki pieni臋偶nej stosowane przez NBP to operacje otwartego rynku, operacje depozytowo- kredytowe i utrzymanie rezerwy obowi膮zkowej. Bank centralny stosuje ww. metody w cel realizacji przyj臋tych za艂o偶e艅 polityki pieni臋偶nej. G艂贸wnym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Analizuj膮c kszta艂towanie si臋 艣redniej rocznej stopy referencyjnej NBP, mo偶na zauwa偶y膰 okres w kt贸rym stopa procentowa by艂a obni偶ana ( 2000- 2003) wraz z okresem kiedy stopa referencyjna by艂a w miar臋 stabilna ( 3,5- 6% ). Mia艂o to miejsce w latach 2004- 2009. W 2011 st0-a 鈥損rocentowa wzros艂a nieznacznie, a nast臋pnie stopniowo mala艂a a偶 do 2015 roku gdzie kszta艂towa艂a si臋 na poziomie 1,5%. Ustalane przez Red臋 Polityki Pieni臋偶nej  ( RPP) dla transakcji realizowanych z bankami komercyjnymi, okre艣la si臋 je jako podstawowy instrument polityki pieni臋偶nej realizowane przez bank centralny w Polsce to NBP. Poziom tych podstawowych st贸p procentowych wp艂ywa na wysoko艣膰 oprocentowania transakcji realizowanych na rynku depozytowo-kredytowym, r贸wnie偶 na oprocentowanie transakcji bank贸w komercyjnych osobami fizycznymi r贸wnie偶 z przedsi臋biorstwami, Wzrost tych st贸p procentowych powoduje wzrost wszystkich pozosta艂ych st贸p procentowych, kt贸re dotycz膮 transakcji finansowych w gospodarce. Stopy procentowe ustalane przez RPP maj膮 du偶y wp艂yw na sfer臋 realn膮 gospodarki. Spadek st贸p procentowych powoduje o偶ywienie gospodarki, odwrotnie natomiast jest przy ich wzro艣cie. Bank centralny mo偶e wp艂ywa膰 na wielko艣膰 obiegu pieni臋偶nego, zatrudnienie, produkcj臋 i stop臋 inflacji poprzez zmiany poziomu st贸p procentowych.鈥

 


Istota st贸p procentowych:

  • stopa procentowa to cena pieni膮dza i wyznacznik warto艣ci pieni膮dza w czasie,
  • zmiany st贸p procentowych wynikaj膮 z rodzaju prowadzonej polityki pieni臋偶nej przez NBP,
  • podstawowy instrument polityki pieni臋偶nej
  • okre艣la koszt pozyskania depozyt贸w prze banki
  • okre艣la tak偶e wysoko艣膰 odsetek, kt贸re musi zap艂aci膰 po偶yczkobiorca swojemu po偶yczkodawcy( wierzycielowi). Innymi s艂owy jest to koszt skorzystania z kredytu
  • okre艣la doch贸d banku z tytu艂u udzielenia kredyt贸w i nabytych papier贸w d艂u偶nych
  • ustalenie przez bank centralny b膮d藕 banki komercyjne.