rodzaje akcji

Jakie znamy rodzaje akcji?

Akcje imienne są to akcje w których uprawienia przysługują osobie będącej wskazanej w dokumencie akcji. Akcje imienne wyróżniają się tym, że są związane z osobą wymienioną z imienia i nazwiska w dokumencie akcji. Statut spółki akcyjnej powinien określać czy akcje są imienne czy też na okaziciela oraz wartość nominalną akcji.

 

Akcje muszą mieć charakter imienny wtedy gdy:

  • akcjom zostały nadane szczególne uprawnienia takie jak prawo do dywidendy, podziału majątku czy też prawo głosu,
  • z tytułu posiadania akcji związany jest obowiązek świadczeń niepieniężnych,
  • akcje są obejmowane za wkład niepieniężny,
  • akcje ,które spółka wydać zamierza przed pełną wpłatą.

W związku z tym ,że akcje imienne wydawane są na konkretną osobę to w celu wykonywania jakichkolwiek praw z tytułu akcji, akcjonariusz jest zobowiązany do przedłożenia w spółce dokumentu akcji oraz wylegitymować się wpisem do księgi akcyjnej.

 

Akcje na okaziciela są to akcje w których uprawnienia przysługują każdej osobie będącej w posiadaniu dokumentu akcji.

Akcje na okaziciela nie są związane z konkretną osobą w przeciwieństwie do akcji imiennych. Taki rodzaj akcji umożliwia akcjonariuszowi uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem, że dokumenty akcji złożone zostaną co najmniej tydzień przed terminem zgromadzenia oraz nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem.

 
Możliwe jest również złożenie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u notariusza w banku lub firmie inwestycyjnej. Zbywalność tego rodzaju akcji nie może zostać ograniczona a same zbywanie odbywa się na zasadzie przeniesienia posiadania.