kredyt definicja

Kredyt - definicja.

Kredyt jest to forma finansowania określona przepisami prawa bankowego (umowa kredytowa).

Wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. Bank oddaje kredytobiorcy kwotę na określony czas i cel, kredytobiorca zwraca z odsetkami w określonych terminach oraz płaci prowizję od kredytu.

 

Klasyfikacja kredytów:


1. Kryterium czasu:

 • kredyty krótkoterminowe ( do 1 roku),
 • kredyty średnioterminowe (od 1 do 5 lat),
 • kredyty długoterminowe (powyżej 5 lat).

 

2. Kryterium metody udzielenia kredytu:

 • Kredyt w rachunku bieżącym (otwartym) – kredytobiorca musi posiadać w banku rachunek bieżący oraz mieć uprawnienia do zarządzania tym rachunkiem. Kredyt musi mieć swój cel oraz spłacany jest z wpływów na rachunek.;
 • Kredyt w rachunku kredytowym – oprócz rachunku bieżącego kredytobiorca musi otworzyć w banku rachunek kredytowy. Pomiędzy tymi rachunkami dokonuje się przeksięgowania.

 

3. Kryterium przedmiotu kredytowania:

 • kredyt obrotowy – udzielany na bieżące finansowanie działalności gospodarczej ( uzupełnia środki własne firmy) , głównie ma charakter krótkoterminowy,
 • kredyt inwestycyjny – przeznaczany jest na finansowanie różnych nakładów , wartości niematerialnych i prawnych (patent, licencja), na finansowy majątek trwały. Ma charakter długoterminowy.

 

4. Kryterium trybu kredytowania:

 • kredyt w formie doraźnej transakcji – finansowanie w okresie obowiązywania umowy takich samych określonych transakcji,
 • kredyt w formie linii kredytowej – określa się pułap do jakiego można korzystać. Nie określa się rat spłaty. Spłacamy w części, całości w dowolnych terminach. Spłaty powodują zmniejszenie zadłużenia,
 • kredyt rolowany – bank przedłuża termin jego spłaty ( rolowanie terminów).

 

5. Kryterium częstotliwości wykorzystania kredytu:

 • w częściach,
 • w całości .

 

6. Kryterium spłaty:

 • w ratach,
 • z wpływów na rachunek,
 • od razu.

 

7. Kryterium preferencyjności:

 • Na korzystniejszych warunkach niż kredyty komercyjne, niższe oprocentowanie;

 

8. Kryterium waluty kredytu:

 • kredyt złotowy – udzielany i wypłacany w złotówkach,
 • kredyt dewizowy – może być udzielany i wypłacany w walutach lub złotych.

 

Klasyfikacja zasady oprocentowania:

 • o stałym oprocentowaniu – stawka oprocentowania jest stała – krótkoterminowy,
 • o zmiennej stopie oprocentowania.