Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest to centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Nadzór nad jego działalnością sprawuje premier.

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzą:

 • przewodniczący (powołany przez premiera na pięcioletnią kadencję),
 • dwóch zastępców przewodniczącego ( których powołuje i odwołuje premier na wniosek przewodniczącego),
 • czterech członków komisji,
 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych lub jego przedstawiciel,
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub jego przedstawiciel,
 • prezes Narodowego Banku Polskiego lub delegowany przez niego Wiceprezes Nadzoru Banku Polskiego,
 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego:

 • sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
 • udział w przygotowywaniu aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym,
 • stawianie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi komisji a  odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.