dyskonto definicja

Pojęcie dyskonta jest pojęciem wieloznacznym. Można wyróżnić trzy podstawowe znaczenia tego wyrazu. Dyskonto finansowe- stanowi metodę obliczania wartości obecnej kapitału na podstawie jego oczekiwanej wartości przyszłej. Dyskontowanie polega na pomniejszaniu wartości przyszłej kapitału o kwotę zwaną kwotą dyskonta , reprezentującą zmianę wartości pieniądza w czasie. Stopę procentową używaną do obliczania kwoty dyskonta określa się mianem stopy dyskontowej. Dyskontowaniem nazywa się obliczanie wartości bieżącej kapitału na podstawie wartości kapitału końcowego.

Do zdyskontowania przyszłych płatności lub oczekiwanych przyszłych zysków wymagane jest zastosowanie odpowiednich wzorów z uwzględnieniem określonej stopy procentowej. Dyskonto handlowe – metoda oprocentowania wkładu pieniężnego, w której odsetki są naliczane na początku okresu na podstawie wartości przyszłej. Metoda ta znacznie różni się od oprocentowania prostego, w którym odsetki naliczane są na końcu okresu na podstawie wartości początkowej. Dyskonto handlowe ma szerokie zastosowanie, przede wszystkim w rachunku weksli i bonów skarbowych. Dyskonta handlowego nie należy mylić z dyskontem rzeczywistym. Dyskonto weksla to kwota potrącana przez bank z uwagi na nabycie weksla handlowego przed terminem jego płatności. Kwota dyskonta zależy od liczby dni pomiędzy dniem złożenia weksla do dyskonta w banku do dnia poprzedzającego dzień płatności weksla. W przypadku zwrotnego poszukiwania przed płatnością potrąca się dyskonto od sumy wekslowej, obliczanego według stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego (ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, będącej jednocześnie jednym z instrumentów polityki pieniężnej w Polsce). Dyskonto weksla oznacza zakup weksla przez bank przed terminem jego płatności, po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych , zwanych mianem dyskonta. Wysokość potrąconej kwoty zależna jest od wysokości stopy dyskontowej stosowanej przez bank oraz liczby, które minęły od daty przyjęcia weksla do dnia płatności weksla.

Dyskonto - wysokość stopy procentowej.

Wysokość stopy procentowej oferowanej przez bank jest w głównie wynikiem oceny wiarygodności płatników wekslowych. Banki przyjmują do dyskonta tylko takie weksle, które spełniają formalne wymogi prawa wekslowego. Weksel, który jest dyskontowany musi być podpisany przez co najmniej dwóch solidnych płatników : wystawcę weksla, poręczyciela , akceptanta lub indosanta, mieć określoną datę płatności i uiszczoną opłatę skarbową. 

 

Pliki cookies