co to jest egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza to zastosowanie przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu celem spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika, wskazanych w tytule egzekucyjnym.

Podmiotami postępowania egzekucyjnego są organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komornika, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądu. Komornik może w określonych wypadkach skorzystać z współdziałania organów policji i organów wojska. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Podstawą do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym staje się tytuł egzekucyjny opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Sąd nadając klauzulę wykonalności, stwierdza że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji. Sąd może nadać klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela lub z urzędu. Klauzulę wykonalności nadaje się przeciwko dłużnikowi wymienionemu w tytule egzekucyjnym na rzecz wierzyciela.

Rodzaje egzekucji komorniczych.

Wyróżniane są dwa rodzaje egzekucji komorniczych: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. Egzekucja świadczeń pieniężnych czyli najczęściej egzekwowane świadczenia pieniężne zawarte w tytułach egzekucyjnych. Są to wyroki zasądzające na rzecz jednej ze stron określone świadczenia, takie jak wynagrodzenia, odprawy pieniężne, nagrody jubileuszowe, odszkodowania lub ugody zawierające zobowiązanie jednej ze stron do zapłaty oznaczonej kwoty na rzecz strony przeciwnej. Do wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych, podobnie jak w przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych, potrzebne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego i uzyskanie orzeczenia opatrzonego w klauzulę wykonalności. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego i klauzuli można udać się do komornika. Istotę egzekucji świadczeń niepieniężnych najlepiej zrozumieć na przykładzie egzekucji rzeczy ruchomej, np. roweru czy też samochodu. Należy jednak przy tym pamiętać, że rzeczą ruchomą może być rzecz nie tylko oznaczona co do tożsamości, ale również co do gatunku. Egzekucję z ruchomości reguluje art. 1041 k. p. c.

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Istnieje natomiast instytucja wstrzymania się przez komornika z dokonaniem konkretnej czynności w trakcie postępowania egzekucyjnego. Komornik wstrzyma się przez jakiś czas z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik okaże niebudzący wątpliwości dokument, z którego będzie wynikało, że spłacił część swojego zadłużenia lub wierzyciel zgodził się na przedłużenie terminu spłaty długu.

 

 

Pliki cookies