co to jest skok

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to organizacje non-profit działające na podstawie ustawy o SKOK i prawa bankowego. Skok-i tworzone są przez grupę osób fizycznych w celu zapewnienia im łatwiejszego dostępu do kapitału i bezpieczniejszego sposobu pomnażania kapitału.

SKOK-i działają na zasadzie spółdzielni, nie są więc podmiotami komercyjnymi. Członkiem SKOK-u może zostać każda osoba fizyczna połączona więzią o charakterze zawodowym bądź organizacyjnym, która wypełni odpowiednią deklarację, wniesie opłatę wpisową, wykupi co najmniej jeden udział i wniesie wkład członkowski. Społeczne Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są instytucjami zaufania publicznego dlatego tez konieczne jest posiadanie odpowiedniego aparatu nadzoru i kontroli ich działalności, rolę tę spełnia KSKOK czyli Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zrzeszająca wszystkie Kasy. Główne zadania SKOK to między innymi wydawanie pozwoleń na prowadzenie określonej działalności, nadzór nad spełnianiem ustawowych wymagań przez Kasy oraz kontrola kompetencji osób zasiadających w zarządach Kas. KSKOK posiada pewne cechy Banku Centralnego bowiem w razie kłopotów z płynnością refinansuje działalność Kas. Natomiast rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego spełnia TUW SKOK czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Uprawnienia SKOK.

SKOK-i posiadają uprawnienia do wykonywania określonych usług finansowych na rzecz swoich członków, w tym także usług bankowych, których specyfika polega na pozyskiwaniu klientów dzięki uproszczonym procedurom kredytowania. Organami SKOK są: walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza, zarząd oraz komisja kredytowa. Członkami rady nadzorczej i zarządu mogą być osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo karno-skarbowe. Krajowa SKOK określa wymogi kwalifikacyjne członków zarządu, dając rękojmię prowadzenia działalności kasy z zachowaniem bezpieczeństwa środków pieniężnych i wkładów w niej zgromadzonych. W skład zarządu wchodzi nie mniej niż 3 członków kasy. Do zadań komisji kredytowej należy w szczególności przedstawienie zarządowi: opinii w sprawie wniosków o udzielanie pożyczek i kredytów oraz przymusowego ściągnięcia niespłaconych w terminie pożyczek i kredytów. W dniu 27 października 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, która w kompleksowy sposób określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, a także zasady sprawowania nad nimi nadzoru.