pośrednictwo finansowe

Pośrednictwo finansowe to dziedzina działalności usługowej, dotycząca pośrednictwa pieniężnego. Zakresem pośrednictwa finansowego jest gromadzenie zasobów pieniężnych, papierów wartościowych i ich ponowna dystrybucja. Pośrednictwo finansowe świadczą głównie instytucje finansowe funkcjonujące w oparciu o szczególne normy prawne.

Zadaniem tych instytucji jest gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do rozwoju rynku pośrednictwa finansowego i do rozwinięcia różnych jego form i obszarów przyczynił się  wzrost ogólnego popytu na usługi i produkty finansowe, coraz większy udział pośredników w sprzedaży produktów i usług finansowych oraz stopniowo zmieniająca się świadomość ekonomiczna społeczeństwa. Pośrednictwo finansowe jako dziedzina działalności usługowej nabiera coraz to większego znaczenia wraz z postępowaniem procesów transformacji polskiej gospodarki oraz rosnącymi urynkowieniem. Stymulującą rolę w zakresie rozwoju pośrednictwa finansowego w Polsce odegrały rozmaite czynniki. Z jednej strony były one spowodowane efektem naśladownictwa i przejmowania określonych wzorców z dojrzałych gospodarek rynkowych, w celu jak najszybszego konania luki transformacyjnej  z drugiej strony część przemian rynku pośrednictwa finansowego wynikała z koniecznych procesów harmonizacji podstaw prawno- organizacyjnych, związanych z perspektywami członkostwa w Unii Europejskiej oraz jego urzeczywistnienia 1 maja 2004 r. Stopniowy wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, jak i jego stopniowo zmieniająca się świadomość ekonomiczna przyczyniła się również do rozwoju rynku pośrednictwa finansowego oraz do rozwinięcia różnych jego form i obszarów.

Instytucje pośrednictwa finansowego.

Różnica między instytucji pośrednictwa finansowego to przede wszystkim rodzaj ponoszonego ryzyka i sposobie przenoszenia tego ryzyka na swoich inwestorów. Instytucje, które nie przenoszą własnego ryzyka kredytowego na inwestorów:

  • Banki depozytowo-kredytowe – ponoszą ryzyko kredytowe, walutowe i stopy procentowej. Bardzo wysokie narażenie na ryzyko może prowadzić do utraty płynności a nawet wypłacalności.
  • Instytucje ubezpieczeniowe - ponoszą ryzyko ubezpieczeniowe. Polega ono na tym, że składki ubezpieczeniowe mogą nie pokryć wysokości kosztów odszkodowań. Ubezpieczyciele ponoszą również ryzyko kredytowe, walutowej i stopy procentowej.
  • Instytucje pożyczkowe – banki hipoteczne i inwestycyjne, firmy leasingowe i factoringowe, firmy udzielające pożyczek gotówkowych. Ponoszą ryzyko kredytowe, stopy procentowej i walutowe.

Pośrednicy przenoszący własne ryzyka kredytowe na inwestorów:

  • Powiernicy – wszystkie rodzaje ryzyka przenoszone są w pełni na uczestników
  • Fundusze venture capital i private equity – ryzyko kredytowe przenoszona na inwestorów

Pośrednicy nie ponoszący ryzyka kredytowego, dochody w postaci prowizji od klientów:

  • Instytucje rynków finansowych – giełdy, maklerzy, dorady inwestycyjni brokerzy, agencje ratingowe itp.