rachunek bieżący definicja

Rachunki bieżące są prowadzone dla podmiotów gospodarczych, które maja obowiązek otwarcia konta w banku. Muszą one mieć rachunek bieżący do przeprowadzenia za jego pośrednictwem rozliczeń bezgotówkowych, gdy kwota jednorazowej transakcji z inna firmą przekracza 3000 euro, albo gdy kwota transakcji przekracza 1000 euro, gdy w poprzednim miesiącu obroty wynosiły powyżej 10 000 euro.

W ramach rachunku firma może  wyodrębnić środki na określony cel, np. fundusz socjalny. Rachunek bieżący ma podstawowe znaczenie dla jednostek gospodarczych.

Aktualny stan rachunku bieżącego może być opisany następującymi parametrami:

 

 • saldo księgowe – ogólna suma wszystkich zaksięgowanych operacji uznaniowych, pomniejszona o sumę wszystkich zaksięgowanych operacji obciążeniowych. Od wysokości salda księgowego bank nalicza odsetki, zgodnie z aktualną stopą oprocentowania i wewnętrznymi procedurami;
 • odsetki zawieszone – suma odsetek, jakie bank naliczył od ostatniej kapitalizacji. Kwota ta nie wchodzi w skład salda księgowego, zostanie do niego dopisana dopiero w momencie następnej kapitalizacji;
 • limit kredytowy – maksymalna kwota o jaką może zostać przekroczone saldo księgowe. Jest to forma kredytu, jaki może zostać udzielony w ramach rachunku a jego wysokość uzależniona jest m.in. od zdolności kredytowej klienta.
 • blokady i operacje nierozliczone – ogólna kwota, jaka została zablokowana na rachunku – środki, które nie mogą zostać wypłacone. Blokady mogą powstawać wskutek operacji, na które bank udzielił autoryzacji, ale ich jeszcze nie zaksięgował.
 • saldo dostępne – ogólna kwota pozostawiona do dyspozycji klienta. Wynika ona z salda księgowego, powiększonego o kwotę limitu kredytowego i pomniejszonego o ewentualne blokady. Niektóre systemy bankowe mogą do salda dostępnego uwzględnić jeszcze kwotę odsetek zawieszonych.

 

Rachunek bieżący jest prowadzony przez bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego i posiada swój unikatowy numer.

Wpłaty na rachunek bieżący czyli jego uznania można dokonać poprzez:

 • wpłatę gotówkową;
 • otrzymanie polecenia przelewu;
 • otrzymanie polecenia wypłaty w obrocie dewizowym;
 • wysłanie zlecenia obciążenia rachunku kontrahenta z tytułu polecenia zapłaty;
 • skup lub inkaso czeku;
 • kapitalizację odsetek od depozytu.

Wypłaty z rachunku bieżącego czyli jego obciążenia można dokonać poprzez:

 • wypłatę gotówkową;
 • wysłanie polecenia przelewu;
 • wysłanie polecenia wypłaty z obrocie dewizowym;
 • otrzymanie zlecenia obciążenia rachunku własnego z tytułu polecenia zapłaty;
 • zapłatę kartą za towary i usługi;
 • rozliczenie czeku zrealizowanego przez kontrahenta;
 • kapitalizację odsetek od kredytu;
 • pobór opłat i prowizji na rzecz banku