konto bankowe definicja

Konto bankowe ( rachunek bankowy) jest to rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem ( lub posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych).

Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Umowa rachunku bankowego zawierana jest zawsze na piśmie na czas oznaczony lub nieoznaczony. Ma ona charakter cywilny, a zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny oraz prawo bankowe. Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności: strony umowy, rodzaj otwieranego rachunku, jego walutę oraz czas trwania umowy, a także ( o ile strony zastrzegają oprocentowanie zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych) wysokość oprocentowania, przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, terminy wypłaty należnych odsetek, terminy ich wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji. Umowa rachunku bankowego powinna określać wysokość prowizji oraz opłat za czynności związane z jej wykonywaniem, formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku( w tym terminy ich realizacji), przesłanki i tryb dokonywania zmian w umowie oraz jej rozwiązania. W umowie rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz o ile umowa rachunku tak stanowi do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank zobowiązany jest do dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych na rachunku środków pieniężnych oraz do zachowania tajemnicy bankowej.

 

Prawo bankowe określa rodzaje rachunków, które mogą prowadzić banki. Są to:

  • Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze- służą do przeprowadzania rozliczeń tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań: mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ( o ile posiadają zdolność prawną) oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami: rachunki lokat terminowych- służą do przechowywania nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem: mogą być prowadzone wyłącznie dla podmiotów wymienionych wyżej
  • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych- są prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
  • rachunki powiernicze- na tych rachunkach mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią.

 

 

Pliki cookies